Advies van de Onderwijsraad van 7 november 1985 m.b.t. concept beleidsnota voorbereidend hoger onderwijs

7 november 1985 | Advies

Het advies heeft betrekking op de concept-beleidsnota "Voorbereidend hoger onderwijs". De raad constateert inconsistentie in het beleid op een als essentieel te beschouwen hoofdlijn. De voorstellen zijn voornamelijk gericht op restauratie van de vigerende h.a.v.o./v.w.o. en niet op innovatie zoals geschetst bij de Ontwikkelingswet 1974. De raad is voorstander van een beleid dat knelpunten wegneemt d.m.v. verlenging cursusduur en verbreding van het vakkenpakket. Tevens wil hij o.a. een beleid van innovatie zonder vermenging van de twee sporen.

Nassaulaan 6
2514 JS Den Haag
t (070) 310 00 00
contact opnemen