Onderwijsraad: beter aanbod privaat en publiek volwassenenonderwijs

Ruim de helft van de beroepsbevolking nam in 2005 deel aan ten minste één korte cursus. Veel minder mensen nemen deel aan langere, kwalificerende opleidingen (2,9% van de mensen boven de dertig). Het huidige aanbod is in de praktijk gegroeid en zeer versnipperd. De meeste volwassenen die deelnemen aan scholing (90%) doen dit bij een private aanbieder.

In het advies Tijd voor ontwikkeling van de Denktank Leren en Werken over het stimuleren van een leven lang leren wordt met name de vraagkant belicht. In zijn advies gaat de Onderwijsraad vooral in op de aanbodkant. Immers, als je mensen stimuleert een opleiding te gaan volgen, moet die opleiding ook beschikbaar zijn.

Aanbevelingen
De raad wil een duidelijker aanbod van middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen. De raad wil dit zowel aan de private kant, waar het merendeel van de deelnemers zit, als aan de publieke kant die verzorgd wordt door roc's, hogescholen en universiteiten.

Aan de private kant stelt de raad voor dat het aanbod de lat van het Europees Kwalificatiekader volgt, zodat duidelijk is op welk niveau een aangeboden cursus staat. De meetlat wordt niet door de aan-bieder zelf gehanteerd, maar door een officiële inschalingsinstantie. Aan de private kant kunnen leer-ervaringen en getuigschriften bij elkaar worden opgeteld tot een erkend diploma. Het toezicht op deze optelsom kan beter in de ogen van de raad.

Aan de publieke kant wil de raad meer deeltijdaanbod, vooral in het hoger onderwijs. Het deeltijd-aanbod van volwassenenonderwijs is in sommige regio's en vakgebieden beperkt. De raad vindt het wenselijk dat er naast private aanbieders ten minste enkele, regionaal gespreide, publieke instellingen zijn met een uitgebreid aanbod voor volwassenen. Hij stelt dan ook voor een beperkt aantal instel-lingen (hogescholen en universiteiten), eventueel tijdelijk, extra te bekostigen als zij zich willen specia-liseren in deeltijdonderwijs voor volwassenen.

De gang van zaken rond de ervaringscertificaten geeft de examencommissies in mbo, hbo en wo reeds een functie bij het volwassenenonderwijs. Deze functie kan verder worden uitgewerkt en gepro-fileerd. De raad pleit voor een ruimere openstelling van examenmogelijkheden voor volwassenen op het niveau van het middelbaar en hoger onderwijs. Instellingen voor mbo, hbo en wo zelf kunnen volwassenen gelegenheid bieden aan hun examens deel te nemen. Volwassenen zouden ook examen moeten kunnen afleggen bij een op te richten open hoger onderwijs exameninstelling. 

Download het persbericht (pdf, 38,38kB)