Onderwijsraad: voorkom dat falend schoolbestuur voor nieuwe school bekostiging ontvangt

Beperk onderwijsbesturen die een aanwijzing van de minister hebben gekregen in de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging. Deze aanbeveling doet de Onderwijsraad om te voorkomen dat besturen die aantoonbaar en langdurig tekort zijn geschoten opnieuw een school of nevenvestiging oprichten die door de overheid moet worden gefinancierd. Om de levensvatbaarheid van nieuwe scholen te bepalen en herhaald sluiten wegens te lage leerlingenaantallen te voorkomen, dient tevens het aantal te verwachten leerlingen in het vervolg via directe meting te worden vastgesteld. Het advies Voorkomen draaideurconstructie is geschreven op verzoek van staatssecretaris Dekker (onderwijs).Geen bekostiging nieuwe scholen van besturen met een eerdere ‘aanwijzing van de minister’

Een aanwijzing door de minister is een zwaar middel, dat pas ingezet wordt als een bestuur aantoonbaar en langdurig tekort is geschoten. De raad vindt het redelijk om aan een dergelijk bestuur beperkingen op te leggen als het gaat om het verkrijgen van bekostiging voor een nieuwe school of nevenvestiging. Dit zal bijdragen aan het voorkomen van een zogenoemde ‘draaideurconstructie’, waarbij een falend bestuur opnieuw een school opricht terwijl te verwachten valt dat de onderwijskwaliteit wederom tekort zal schieten.

Voorkom ondeugdelijke scholen door eisen te stellen vóórdat zij bekostiging ontvangen

Onder de huidige wet- en regelgeving hoeft het bevoegd gezag van een nieuwe school pas na toekenning van bekostiging verantwoording af te leggen over de vraag of het in staat is deugdelijk onderwijs te verzorgen. De Onderwijsraad herhaalt zijn eerdere advies dat het bestuur van een onderwijsinstelling dit al vóór bekostiging van de school door de overheid zou moeten kunnen aantonen. Dat betekent dat aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: het onderwijspersoneel is bevoegd; de bestuursconstructie voldoet aan de eisen; de voorbereiding van een schoolplan is vrijwel afgerond; en voor direct onderwijsgevenden, de bestuurders en de toezichthouders kan een verklaring omtrent gedrag worden getoond.