Ook in vmbo maximaal één 5 voor basisvakken

Voer de eis in van maximaal één 5 voor de basisvakken op het examen vmbo en start met de introductie van een gestandaardiseerd diplomasupplement met aanvullende gegevens over de prestaties van leerlingen. Deze aanbevelingen doet de Onderwijsraad in zijn advies Examens in het vmbo naar aanleiding van de vraag in hoeverre de eis van maximaal één 5 voor de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde - net als in havo en vwo - ook in het vmbo gewenst is. De Onderwijsraad hoopt met dit advies een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het niveau en imago van het vmbo én de aansluiting van het vmbo op het vervolgonderwijs.

Verzwaring exameneisen basisvakken vmbo

Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de vervolgopleidingen tekorten constateert in de basisbagage bij leerlingen die vanuit het vmbo instromen. De Onderwijsraad stelt daarom voor om op termijn de exameneisen voor de basisvakken in het vmbo te verzwaren. In havo en vwo vindt een dergelijke verzwaring van de exameneisen al plaats: leerlingen mogen vanaf 2012 nog maar maximaal één 5 voor de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben.

Volgens de raad zouden leerlingen in de gemengde en de theoretische leerweg (mavo) maximaal één 5 als eindcijfer voor Nederlands en Engels mogen behalen. Een groot deel van de leerlingen van deze leerwegen stroomt namelijk door naar niveau 4-opleidingen in het mbo waar Engels binnenkort voor alle deelnemers verplicht wordt, en naar de havo waar de exameneisen reeds worden verzwaard.

Voor de beroepsgerichte leerwegen (basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg) stelt de raad voor om bij de exameneis voor de basisvakken Engels te vervangen door het beroepsgerichte programma. Dit om meer recht te doen aan het beroepsgerichte karakter van deze opleiding.

Borgen van rekenniveau door rekentoets voor alle leerlingen


Om het rekenniveau te waarborgen aangezien niet alle vmbo-kandidaten examen doen in wiskunde, stelt de Onderwijsraad voor een rekentoets in te voeren voor alle leerlingen van de onderbouw. Het gaat hier niet om een examen; de resultaten worden vermeld op het diplomasupplement.

Invoering diplomasupplement

Om vervolgopleidingen te helpen bij het aanbieden van een opleiding op maat aan vmbo-instroomleerlingen, introduceert de Onderwijsraad in dit advies het gestandaardiseerde diplomasupplement. Dit document bevat twee soorten aanvullende gegevens over de examenkandidaat: informatie uit de examenresultaten (bijvoorbeeld: deze leerling is goed in spelling, maar slecht in literatuur) en bewijzen van andere prestaties (bijvoorbeeld: het behalen van een veiligheidscertificaat of het Europees Computer rijbewijs (ECDL)). Ook de resultaten van de rekentoets kunnen daarop zichtbaar worden gemaakt.

Gefaseerde, lerende invoering

Het advies Examens in het vmbo van de Onderwijsraad kan niet los worden gezien van de huidige ontwikkelingen rond het vmbo. De aanbevelingen in het advies passen bij een aantal andere wijzigingen, zoals de verankering van de referentieniveaus voor taal en rekenen in de examenprogramma's die vanaf 2011-2012 gaan gelden voor het tweede leerjaar vmbo.

De Onderwijsraad stelt voor om, alvorens de exameneis ten aanzien van de basisvakken in het vmbo in te voeren, leerlingen en docenten in het vmbo en mbo voldoende tijd te geven - in ieder geval tot 2014- om aan de referentieniveaus te wennen. Het diplomasupplement en de rekentoets kunnen eerder worden ingevoerd.

Download het persbericht (pdf, 52,18kB)