Profielstructuur havo-vwo nu niet wijzigen

Onderwijsraad ziet geen doelmatigheidswinst bij vermindering aantal profielen

Het is niet verstandig om op korte termijn over te gaan tot een wetswijziging om het aantal profielen in het voortgezet onderwijs te reduceren. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies Profielen in de bovenbouw havo – vwo dat vanmiddag verschijnt. Het terugbrengen van de huidige vier naar drie of twee profielen levert geen inhoudelijke verbetering op; voor de meeste scholen is er ook geen organisatorisch voordeel te behalen. Een vermindering van het aantal profielen zonder verdere wijzigingen in het inhoudelijk programma van de bovenbouw van havo en vwo, brengt bovendien risico’s met zich mee ten aanzien van de aansluiting met het hoger onderwijs, vooral bij de bètatechnische studierichtingen. De raad concludeert dat de beoogde wetswijziging niet het gewenste effect zou sorteren en daarom niet wenselijk is.

De Onderwijsraad reageert met zijn advies op het voornemen van minister Van Bijsterveldt (onderwijs) om het aantal profielen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs terug te brengen onder verder gelijkblijvende omstandigheden. De minister beoogt hiermee scholen meer ruimte te bieden om focus aan te brengen op de kernvakken, de organiseerbaarheid van het onderwijsprogramma te vergroten en meer flexibiliteit te bieden om efficiënter te kunnen werken.

Minder profielen kan al, maar is niet per definitie efficiënter

Het organiseren van onderwijs in minder profielen levert de meeste (grote) scholen nauwelijks organisatorische winst op en is ook niet doelmatiger. Het programma voor havo en vwo bestaat immers uit een minimaal aantal uren per leerling per jaar, ongeacht het aantal profielen. Bovendien hebben scholen die dat willen en kunnen (met name kleinere scholen) onder de huidige wetgeving al de mogelijkheid om hun onderwijs te organiseren in twee (brede) profielen. De raad acht het daarom niet zinvol dit via een wetswijziging verplicht aan alle scholen in het voortgezet onderwijs op te leggen. Het ministerie van OCW kan scholen wel nadrukkelijker informeren over de mogelijkheden die er al bestaan.

Experimenteerwet biedt ruimte om ervaring op te doen

De raad sluit een herziening van de profielstructuur in de bovenbouw van havo - vwo op termijn niet uit. Dit vraagt om een inhoudelijke heroverweging van de bovenbouw. In samenspraak met het hoger onderwijs kunnen scholen dan nieuwe en andere keuzes maken in de vakken die zij aanbieden en de combinaties die nodig zijn. Voor scholen die nu al tot een inhoudsrijke herziening van het havo en vwo willen komen, kan de experimenteerwet mogelijkheden bieden. Bijvoorbeeld om het werken zonder profielen te verkennen.  

Download het persbericht (pdf, 252,72kB)