School heeft baat bij ouder-ouderverband

Betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs is belangrijk. Niet alleen vanwege een mogelijke taakverlichting, afstemming over de opvoeding en ondersteuning van het leerproces, maar ook als uiting van burgerschap. De Onderwijsraad denkt dat er vooral winst te behalen valt in het versterken van ouder-ouderverbanden. De Onderwijsraad presenteert zijn advies Ouders als partners vandaag aan de Tweede Kamer. 

De Onderwijsraad reageert met dit advies op de vraag van de Tweede Kamer over de positie en betrokkenheid van ouders in het onderwijs. De raad ziet drie posities van ouders in relatie tot de school: als rechthebbende (recht op inspraak, klachtenrecht), als samenwerkingspartner (ouder-leraar) en als lid van een ouder-ouderverband. De aanbevelingen van de raad richten zich op een koerswijziging van het landelijk beleid: verdere uitbouw van de positie als rechthebbende zal niet veel extra opleveren, beter is te koersen op een verdere uitbouw van de twee andere posities in partnerschap en in ouderverbanden.

Ouderverband: een jaarplan van ingezette dagdelen

Vaste en voorspelbare ouder-oudercontacten, bijvoorbeeld georganiseerd in een ouderverband, versterken de verbindingen rond een klas, groep, jaar of school, en kunnen ervoor zorgen dat minder opvoedvraagstukken en incidenten in de klas of leergroep terechtkomen. Wanneer ouders elkaar onderling ontmoeten en steunen, kunnen zij op die manier ook de school en de leraar ondersteunen. Een goede betrokkenheid van ouders bij elkaar, bij de klas en bij de school kan de sociale samenhang in een buurt, wijk, dorp versterken. Immers: ouders die elkaar kennen, spreken elkaar aan. Het ouderverband moet in eerste instantie bijdragen aan een robuustere sociaal-pedagagogische omgeving. Vrijwillige inzet van ouders is daarvoor essentieel. Ouders stellen jaarlijks een bepaald aantal dagdelen beschikbaar voor het ouderverband. Het ouderverband maakt een jaarplan van de inzet van de dagdelen. Om de ouderverbanden te ondersteunen kan een stimuleringsmaatregel worden genomen. Hierdoor kunnen groepen ouders een bescheiden ouderbudget aanvragen voor de opstartfase van een te organiseren ouderverband, voor een klas, een jaargroep of een afdeling.

In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zijn ouders eigenlijk een vergeten groep. Ook in deze sectoren is winst te halen bij onderwerpen als de beroepskeuze en het werven van stages en afstudeerprojecten, als ouder-ouderverbanden ontstaan rond een bepaalde opleiding.