Stimuleer innovatiekracht hoger onderwijs

De basis van de innovatieve kracht van een samenleving ligt in het hoger onderwijs besloten. Inzet op de kwaliteit van het hoger onderwijs vraagt daarom continue aandacht. In de strategische agenda voor hoger onderwijs en onderzoek van staatssecretaris Zijlstra komt deze ambitie duidelijk naar voren. De agenda legt veel nadruk op het sturen op rendement. Om de kwaliteit van het hoger onderwijs duurzaam te verhogen is volgens de raad evengoed van belang om meer integraal en rechtstreeks te sturen op inhoudelijke kwaliteitsaspecten, zoals het niveau van eindscripties of probleemoplossend vermogen van studenten. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies Hoger onderwijs voor de toekomst dat vandaag verschijnt.

Hoger onderwijs heeft brede taakstelling

De raad acht het van belang om de taakstelling van het hoger onderwijs ruim te definiëren. Een internationaal georiënteerde kenniseconomie vraagt om afgestudeerden die goed zijn opgeleid in hun vak, creatief zijn, kritisch en probleemoplossend kunnen denken en handelen, kunnen samenwerken in interdisciplinaire verbanden, zich thuis voelen in een diversiteit aan culturen en een brede blik op de wereld hebben. Deze brede taakstelling van het hoger onderwijs verdient aandacht in woord en daad. Het hoger onderwijs heeft volgens de raad de taak een klimaat te scheppen waarin studenten intellectueel en professioneel worden uitgedaagd, en creatief en innovatief denken wordt ontwikkeld. De universiteiten moeten academici opleiden die wetenschappelijke doorbraken kunnen realiseren en een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van grote maatschappelijke problemen. Het hoger beroepsonderwijs moet professionals opleiden voor de arbeidsmarkt, die ook in staat zijn vragen te stellen bij de beroepspraktijk en hun vak verder kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat instellingen ruimte houden hun studenten te stimuleren om niet-gebaande paden in te slaan en onorthodoxe wegen te bewandelen.

Sterker sturen op profilering van instellingen

De agenda voor hoger onderwijs en onderzoek zet in op meer profilering van de instellingen. De raad onderschrijft deze koers, maar adviseert de staatssecretaris de instellingen te sturen op een breed scala aan profileringen. Het zou voor hoger onderwijsinstellingen niet alleen interessant moeten zijn zich te profileren op wetenschappelijke topgebieden, maar ook op opleidingen met een sterk profiel op een maatschappelijk probleem (bijvoorbeeld krimp en vergrijzing), op een doelgroep van studenten (grotestadsuniversiteit of -hogeschool met speciale aandacht voor de pluriformiteit van haar inwoners) of op een sector van de arbeids-markt (bijvoorbeeld handel en logistiek). Krachtig procesmanagement en meer middelen zijn noodzakelijk om dit proces te stimuleren.

Download het persbericht (pdf, 44,55kB)