Onderwijsbesturen

Onderwijsbesturen dragen niet alleen de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs binnen de eigen onderwijsinstelling, zij worden ook gevraagd bredere publieke belangen te dienen. Namens het bevoegd gezag zijn onderwijsbesturen formeel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en ze worden daarop steeds meer aangesproken.

Beeld: ©Onderwijsraad

Meer en meer stelt de wetgever deugdelijkheidseisen in de vorm van zorgplichten, zoals die voor goed onderwijs, voor passend onderwijs en de zorgplicht om de schoolcultuur in overeenstemming te brengen met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Samen met allerlei non-profit, private en overheidsorganisaties op lokaal, regionaal en landelijk niveau pakken onderwijsbesturen deze maatschappelijke opdrachten op en vervullen hierbij een complexe scharnierfunctie.

Welke rol en positie krijgen onderwijsbesturen toebedeeld in de wet- en regelgeving en het beleid van de rijksoverheid? En welke rol en taken krijgen zij daar bovenop toegeschreven door de samenleving? Hoe verloopt de samenwerking tussen onderwijsbesturen in de regio zoals in samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs en Samen Opleiden in de School? Welke positie hebben onderwijsbesturen binnen de eigen onderwijsorganisatie: hoe verhouden onderwijsbesturen zich tot hun school- en opleidingsdirecties, leraren/ docenten, leerlingen/studenten, de ouders, intern toezicht en medezeggenschap?

De veranderende rol, omgeving en toenemende complexiteit vragen om een doordenking van die rol en de positie van onderwijsbesturen in het Nederlandse onderwijsbestel, zodat zij in staat zijn hun taken goed te vervullen.

Advies in voorbereiding

De Onderwijsraad werkt aan een advies over onderwijsbesturen. De vraag die centraal staat: Wat is nodig om ervoor te zorgen dat onderwijsbesturen hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken?

Het advies verschijnt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023.