Functie en positie hoger onderwijs

Het hoger onderwijs staat onder druk. Wat betekent het om in deze tijd mensen hoger op te leiden? Het aantal studenten neemt toe en de populatie wordt diverser. Studenten hebben uiteenlopende motieven om hoger onderwijs te volgen. Van instellingen wordt verwacht dat ze inspelen op behoeften door bijvoorbeeld maatwerktrajecten te bieden in het kader van leven lang ontwikkelen, excellentieprogramma’s of onderwijstrajecten voor internationale studenten. Ook de samenleving doet een beroep op het hoger onderwijs. Er is bijvoorbeeld de wens om de innovatiekracht te vergroten en de democratie te versterken. Hoger onderwijsinstellingen worstelen om aan deze hogere en meer diverse verwachtingen te voldoen, de onderwijskwaliteit overeind te houden en de werkdruk te beheersen.

©Onderwijsraad

Er is reflectie nodig op fundamentele vragen. In hoeverre kunnen alle verwachtingen worden waargemaakt? Waarop zou het hoger onderwijs moeten focussen om goed te kunnen functioneren? Welke keuzes zouden moeten worden gemaakt en welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag?

Advies

De Onderwijsraad bereidt een advies voor over het hoger onderwijs. Dit advies richt zich op de functie en positie van het hoger onderwijs. Welke doelstellingen zijn er voor het hoger onderwijs? Wat is nodig om te kunnen omgaan met de verwachtingen van buitenaf én het hoog houden van kwaliteit? Wat is de rol daarin van instellingen en van de overheid? Het advies verschijnt naar verwachting medio 2022.