Technologie en onderwijsleerprocessen

In verschillende domeinen van de samenleving speelt technologie een steeds grotere rol. Zo wordt zorgtechnologie ingezet bij zorg aan ouderen in de wijkverpleging en thuiszorg, en nemen technologische ontwikkelingen een vlucht in het veiligheidsdomein, bijvoorbeeld in de forensische opsporing. Ook in het onderwijs groeien de technologische mogelijkheden en door de coronapandemie is digitalisering van het onderwijs noodgedwongen in een stroomversnelling gekomen.

©Onderwijsraad

Het is vooral aan onderwijsprofessionals in scholen en onderwijsinstellingen zelf om technologie weloverwogen in het onderwijs in te zetten. Ook de Rijksoverheid heeft hierin een taak, omdat zij op stelselniveau verantwoordelijk is voor het onderwijs. De ministers van OCW hebben de raad dan ook gevraagd om een verkenning van de rol van technologie in het onderwijs en de consequenties daarvan voor onderwijsleerprocessen.

Verkenning

Wat zijn kansen en risico’s van technologie voor onderwijsleerprocessen? Dat is de vraag die centraal staat in de verkenning. 

Vertrekpunt voor deze langetermijnverkenning zijn vragen zoals:

  • Hoe kan technologie gebruikt worden bij onderwijsleerprocessen?
  • Wat vergt de inzet van technologie van (de opleiding van) leraren en docenten?
  • Hoe gebruiken leerlingen en studenten technologie bij het leren, studeren en bij hun ontwikkeling?
  • Hoe kan technologie eraan bijdragen dat leerlingen en studenten zo goed mogelijk onderwijs krijgen?

Deze verkenning gaat in op een aantal verschijningsvormen van technologie, zoals kunstmatige intelligentie, ‘learning analytics’ en technologische hardware zoals robots. Het is hierbij van belang om stil te staan bij fundamentele vragen over de aard van het onderwijs en de ethiek van technologie in het onderwijs.

De raad maakt bij de voorbereiding van dit advies gebruik van de deskundigheid van twee externe leden: mevrouw Inge Molenaar, universitair docent bij het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit en mevrouw Nynke Bos, lector teaching, learning en technology bij Hogeschool InHolland.

De verkenning verschijnt naar verwachting in 2022.