Educatieve dienstverlening

Hoe kan educatieve dienstverlening aan scholen bijdragen aan duurzame kwaliteit en innovatie in de onderwijspraktijk en welke rollen en verantwoordelijkheden hebben overheid,  scholen en andere partijen? De Onderwijsraad bereidt een advies voor over dit thema.

Docenten in gesprek met elkaar

In het onderwijs bestaat een ‘schil’ van organisaties die – bijvoorbeeld als uitgever, methodemaker, opleider, toetsontwikkelaar, projectaanjager en onderzoeker– uiteenlopende producten verstrekken en diensten verlenen aan scholen. 

Het advies richt zich op educatieve dienstverlening in ‘brede vorm’. Het betreft educatieve diensten en producten op vier verschillende terreinen:

1.            professionalisering van bijvoorbeeld leraren of schoolleiders (individueel of collectief),

2.            leerlingenzorg en –ondersteuning (zoals ondersteuning voor leerlingen met gedrags- of leerproblemen en ondersteuning voor leraren in de omgang daarmee),

3.            leermiddelen, methoden, toetsing en examinering (bijvoorbeeld advies of ondersteuning bij de aanschaf of het ontwikkelen van (digitale) leermiddelen),

4.            organisatieontwikkeling, advies en onderzoek (zoals organisatieadvies en onderwijskundig advies of begeleiding, of onderzoek en ontwikkeling in de school).

Waarom dit advies?

Deze schil is in beweging. Zo heeft er een verschuiving plaatsgevonden van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde ondersteuning. Sindsdien gaat het overgrote deel van de middelen voor onderwijsondersteuning rechtstreeks naar de scholen. Zij hebben daardoor volledige bestedingsvrijheid over deze middelen. Een belangrijke vraag voor scholen hierbij is of zij ondersteuning van externe organisaties afnemen of deze zelf organiseren.

Met de omslag naar vraagsturing is ook de rol van de overheid veranderd. Landelijke schoolbegeleidingsdiensten zijn voor de overheid lange tijd een belangrijk instrument geweest om onderwijsbeleid te implementeren in de onderwijspraktijk. De huidige ondersteuningsinitiatieven van de overheid hebben vaak een tijdelijk karakter. De overheid is op zoek naar wat haar rol in onderwijsondersteuning is en hoe ze die kan invullen. 

Bovengenoemde ontwikkelingen waren voor de regering aanleiding om de Onderwijsraad te vragen een advies uit te brengen over dit onderwerp.

Planning

Het advies verschijnt naar verwachting in november 2019.