Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs

In het onderwijs presteren meisjes over de gehele linie beter dan jongens. Zijn er oorzaken aan te wijzen in het onderwijsstelsel, in de wijze waarop er met jongens en meisjes wordt omgegaan op school? Of strekken de verschillen tussen meisjes en jongens zich sowieso uit tot bijvoorbeeld hun cognitieve ontwikkeling of hun houding ten aanzien van onderwijs? De Onderwijsraad werkt op verzoek van de Tweede Kamer aan een verkenning over dit thema.

Leerlingen lopen schoolgebouw uit

Enkele decennia geleden bereikten meisjes structureel een lager opleidingsniveau dan jongens. Nu hebben meisjes die achterstand ingehaald en presteren zij zelfs beter. Zo behalen meisjes voor een groot deel van de vakken hogere cijfers, blijven ze minder vaak zitten en zijn ze in de meerderheid op hogescholen en universiteiten, waar zij bovendien minder vaak uitvallen en vaker onvertraagd hun studie doorlopen. Dit verschijnsel doet zich niet alleen voor in Nederland, maar ook in andere Europese landen.

Verkenning

De raad wil zich in een verkenning niet alleen buigen over de verschillen tussen meisjes en jongens in het funderend onderwijs, en welke factoren binnen het onderwijs de verschillen kunnen verklaren. De raad kijkt ook naar hoe deze verschillen doorwerken in hun verdere loopbaan in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt daarna. Welke verschillen zijn er in profielkeuzes, in de keuze voor een vervolgopleiding, in doorstroom naar de arbeidsmarkt? Vertalen de betere onderwijsprestaties van meisjes zich ook in keuzes voor banen en in de maatschappelijke positie die zij daarmee innemen?

De vraag of de verschillen tussen jongens en meisjes – en later mannen en vrouwen – als problematisch moeten worden geduid, en vanuit welk perspectief, wordt geadresseerd in deze verkenning. De raad onderzoekt ook wat dit alles betekent voor de onderwijspraktijk en voor het onderwijsbeleid van scholen, besturen en overheid.

Planning

De verkenning verschijnt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020.