Passend onderwijs

De raad werkt aan een strategisch advies over hoe optimaal tegemoet kan worden gekomen aan leerlingen met speciale leer- en ontwikkelbehoeften. Daarbij zal hij in het bijzonder aandacht hebben voor speciaal en inclusief onderwijs vanuit historisch en internationaal perspectief. Het advies is ter afsluiting van de evaluatie passend onderwijs en de raad rond hiermee zijn taak hierbij af. 

Leerling en docent

Eerdere adviezen

De raad heeft zijn eerste advies over passend onderwijs uitgebracht in 2016. Daarin heeft de raad aandachtspunten meegegeven voor de verdere ontwikkeling van passend onderwijs. Hij wees onder andere op de ontoereikende informatie op leerlingniveau, het ontbreken van een dekkend ondersteuningsaanbod en de beperkte betrokkenheid van de onderwijspraktijk bij de uitvoering van passend onderwijs.De raad bracht zijn advies in 2018 nogmaals onder de aandacht in een brief aan de minister van OCW. In deze brief blikte de raad terug op de thema’s thuiszitters, kansenongelijkheid en governance van de samenwerkingsverbanden en legde daarbij een relatie met recente ontwikkelingen en nieuw onderzoek.

Planning

Het strategisch advies verschijnt naar verwachting in voorjaar 2020.