Sociale inclusie van leerlingen met een beperking

Sociale inclusie betekent dat mensen met een lichamelijke en/of mentale beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Met het oog op de verdere ontwikkeling van het beleid ‘Passend Onderwijs’ gaat de Onderwijsraad na hoe het onderwijs kan bijdragen aan de sociale inclusie van leerlingen met een beperking, voor nu en voor hun toekomst. In het voorjaar van 2020 brengen we een advies over dit vraagstuk uit.

Leerling en docent

Nederland telt ongeveer twee miljoen mensen met een lichamelijke en/of mentale beperking. Om deze mensen te laten meedoen aan de samenleving zijn niet alleen inspanningen nodig van henzelf maar ook van anderen, waaronder familieleden, werkgevers, leraren, medeleerlingen, zorgprofessionals en beleidsmakers.

Het uitgangspunt van sociale inclusie is verankerd in internationale verdragen en krijgt gestalte in nationaal beleid. In de praktijk is er echter nog geen sprake van een inclusieve samenleving. Volwassen mensen met een beperking zitten bijvoorbeeld vaker zonder werk en voor sommige kinderen met een beperking is geen plek in het onderwijs.

Onderwijs kan een belangrijke rol spelen om een inclusieve samenleving tot stand te brengen. Onderwijs bereidt leerlingen voor op de deelname aan de arbeidsmarkt en aan de samenleving. Daarnaast biedt de school leerlingen een omgeving waarin ze kunnen omgaan met anderen en relaties kunnen opbouwen.

Advies

Hoe kan het onderwijs zo worden ingericht dat leerlingen met een beperking nu en in de toekomst zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving? Hoe kunnen belemmeringen in het onderwijs die sociale inclusie in de weg staan, worden weggenomen? Wie heeft welke verantwoordelijkheid hierbij? Dit zijn vragen waarover de Onderwijsraad zich buigt in zijn komende advies.

Dit advies vindt plaats in de context van ‘Passend Onderwijs’. Dit is het overheidsbeleid voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, dat vijf jaar geleden is ingevoerd. In het voorjaar van 2020 maakt de minister van Onderwijs de balans op van het gevoerde beleid. Met zijn advies geeft de raad een richting aan voor de verdere ontwikkeling van dit beleid op de lange termijn. 

Planning

Het advies verschijnt naar verwachting in maart 2020.

Meedenken?

Wilt u meedenken over dit advies? Wij zien uw schriftelijke bijdrage graag tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar socialeinclusie@onderwijsraad.nl. Reageren is mogelijk tot 1 februari 2020.