Spelregels

In het kader van zijn honderdjarig bestaan schrijft de Onderwijsraad een fotowedstrijd uit met als thema ‘onze school’. Deze spelregels bevatten de voorwaarden die aan de wedstrijd verbonden zijn.

DEELNAME

 • Deelname staat open voor leerlingen in het primair of het voortgezet onderwijs en voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Deelnemer in de zin van deze spelregels is de leerling of student die de foto gemaakt heeft.
 • Per school of instelling kunnen maximaal drie foto’s ingestuurd worden.
 • De school of instelling stelt de deelnemer op de hoogte van deze spelregels.
 • Deelname aan deze fotowedstrijd is gratis.

EISEN AAN DE INGEZONDEN FOTO

 • De foto toont een schoolsituatie.
 • De foto past binnen het thema van de wedstrijd zoals omschreven in de opdracht.
 • De foto is door de deelnemende leerling / student gemaakt.
 • De foto is in 2018 gemaakt.
 • De foto is niet seksueel geladen, beledigend, discriminerend of anderszins aanstootgevend.
 • De foto is niet digitaal gemanipuleerd of gemonteerd op een wijze waardoor de inhoud van het beeld is veranderd (toevoegen of verwijderen van beeldelementen). Beeldbewerking (aanpassen helderheid/contrast, witbalans, verzadiging, scherpte; bijsnijden; lenscorrecties; wegwerken kleine vlekjes) is toegestaan. De foto bevat geen watermerk. Ter controle kan de jury het originele bestand opvragen.
 • De foto wordt aangeleverd in de hoogst mogelijke resolutie. De foto is te gebruiken voor publicatie (minimaal 3.000 pixels hoog of breed; zo min mogelijk gecomprimeerd).

INZENDING

 • De foto kan tot medio november 2018 worden ingezonden. De jury kan de inzendtermijn verlengen.
 • Niet tijdig ingezonden foto’s worden niet in de jurering meegenomen. Van inzending is eerst sprake als naast de foto ook alle andere door deze spelregels vereiste gegevens zijn ontvangen.
 • De foto wordt digitaal ingezonden via het aanmeldformulier op www.onderwijsraad.nl.
 • De foto wordt ingezonden door en namens de school of instelling waaraan de deelnemer verbonden is. De school of instelling bepaalt de wijze waarop de in te zenden foto wordt gekozen en kan daarvoor binnen de eigen school of instelling een voorronde organiseren.
 • De school of instelling bewaart een onbewerkte versie van de ingezonden foto in de hoogst mogelijke resolutie.
 • De school of instelling heeft toestemming van de deelnemer om de foto in te zenden.
 • Bij deelnemers uit het primair onderwijs verklaart de school dat de ouders of verzorgers van de deelnemer instemmen met deelname.
 • Bij inzending worden vermeld:
   • De naam en vestigingsplaats van de school of de instelling.
   • De naam van de contactpersoon vanuit de school of de instelling.
   • De naam en leeftijd van de deelnemer c.q. maker van de foto.
   • Het e-mailadres dat gebruikt kan worden om met de school of instelling over de wedstrijd te communiceren.
   • De datum waarop de foto is gemaakt.
 • Bij de inzending worden de toestemmingsformulieren voor inzending en publicatie, als bedoeld onder auteurs- en portretrecht (zie verderop), gevoegd.

JURERING

 • Ingezonden foto’s worden anoniem gejureerd. Voordat de winnaar bepaald is, worden de juryleden niet in kennis gesteld van de naam of leeftijd van de deelnemer of van de school of instelling waaraan de deelnemer verbonden is.
 • Indien een jurylid weet dat een foto is ingezonden door een bekende of namens een school waaraan hij of zij verbonden is, onthoudt hij of zij zich van beoordeling van de desbetreffende foto.
 • De jury kan het originele bestand van de foto bij de school of instelling opvragen.
 • Bij afwijking van deze spelregels wordt een foto niet meegenomen in de jurering.
 • Bij geconstateerde strijd met het in deze spelregels bepaalde kan de jury besluiten tot diskwalificatie, zo nodig met terugwerkende kracht.
 • Na sluiting van de inzendingstermijn nomineert de jury de vijftien beste foto’s.
 • De genomineerden worden bekendgemaakt via de website van de Onderwijsraad.
 • De scholen of opleidingen van de genomineerden ontvangen per e-mail bericht van de nominatie.
 • Uit de genomineerden kiest de jury per categorie (po, vo en mbo) een winnaar.
 • De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het eeuwfeest van de Onderwijsraad op 22 juni 2019.

PRIJZEN

 • In de categorie primair onderwijs bestaat de prijs uit een masterclass fotografie door een eindejaarsstudent of pasafgestudeerde van een fotografieopleiding aan een van de hogescholen voor de kunsten voor de hele klas van de maker van de winnende foto.
 • In de categorie voortgezet onderwijs bestaat de prijs uit een masterclass fotografie door een eindejaarsstudent of pasafgestudeerde van een fotografieopleiding aan een van de hogescholen voor de kunsten voor de maker van de winnende foto en ten hoogste veertien andere leerlingen van diens school. De school selecteert de leerlingen die aan de masterclass mee mogen doen.
 • In de categorie middelbaar beroepsonderwijs bestaat de prijs uit een masterclass fotografie door een eindejaarsstudent of pasafgestudeerde van een fotografieopleiding aan een van de hogescholen voor de kunsten voor de maker van de winnende foto en ten hoogste veertien andere leerlingen van diens instelling. De instelling selecteert de leerlingen die aan de masterclass mee mogen doen.
 • De datum waarop de masterclass plaatsvindt wordt door de Onderwijsraad in samenspraak met de school bepaald.
 • De prijzen kunnen niet voor geld worden ingewisseld of aan anderen overgedragen worden.

AUTEURS- EN PORTRETRECHT

 • De deelnemer verklaart de originele maker van de ingezonden foto te zijn.
 • Het auteursrecht op de ingezonden foto blijft bij de deelnemer berusten.
 • De deelnemer verleent toestemming voor gebruik van de ingezonden foto conform deze spelregels.
 • De foto maakt geen inbreuk op rechten van derden. De deelnemer vrijwaart de Onderwijsraad van aanspraken van derden.
 • De Onderwijsraad is niet verantwoordelijk voor eventuele schendingen van het auteursrecht op ingezonden foto’s door derden.
 • De deelnemer heeft toestemming van de personen die op de foto herkenbaar in beeld zijn, voor inzending en publicatie van de foto. Als het een minderjarige betreft, is toestemming verkregen van diens ouders of verzorgers. De verkregen toestemming blijkt uit een door de afgebeelde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger ondertekend toestemmingsformulier.

GEBRUIK VAN INGEZONDEN FOTO’S

 • Genomineerde foto’s worden als zodanig door de Onderwijsraad op zijn website (tot uiterlijk 1 januari 2020) en in het lustrummagazine geplaatst en bij de lustrumviering getoond. De maker van de foto ontvangt hiervoor geen vergoeding. Het lustrummagazine wordt verspreid onder onderwijsinstellingen in Nederland, relaties van de Onderwijsraad en vrienden van het Onderwijsmuseum.
 • Ingezonden foto’s mogen zonder vergoeding van enige aard worden opgenomen in de tentoonstelling over 100 jaar Onderwijsraad, die de Onderwijsraad in samenwerking met het Nationaal Onderwijsmuseum samenstelt. De tentoonstelling is in 2019 te zien in het Onderwijsmuseum in Dordrecht en op een voor het publiek toegankelijke locatie in Den Haag.
 • De school of instelling waaraan een deelnemer verbonden is, ontvangt bericht als de ingezonden foto in de tentoonstelling verwerkt wordt. Indien een ingezonden foto in de tentoonstelling verwerkt wordt, worden de maker van de foto, diens ouders en de contactpersoon van diens school een uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling.
 • Genomineerde foto’s worden opgenomen in de beelddatabank van het Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht. Een genomineerde foto kan door het Nationaal Onderwijsmuseum zonder nadere toestemming gebruikt worden in tentoonstellingen of de aankondiging daarvan. Voor ander gebruikt door het Nationaal Onderwijsmuseum wordt toestemming gevraagd aan de deelnemer (maker) en de geportretteerde(n).
 • In geen geval worden ingezonden foto’s voor commerciële doeleinden gebruikt (behoudens de aankondiging van tentoonstellingen van het Nationaal Onderwijsmuseum).
 • Bij elk gebruik van een ingezonden foto wordt de naam van de deelnemer en de naam van diens school of instelling vermeld.

GEBRUIK VAN GEGEVENS

 • Gegevens van deelnemers worden alleen gebruikt in het kader van deze wedstrijd of in het kader van het gebruik van ingezonden foto’s conform deze spelregels.
 • Communicatie vanuit de Onderwijsraad of het Onderwijsmuseum met een deelnemer vindt plaats via de opgegeven contactpersoon van de school of instelling.
 • Gegevens van deelnemers worden niet verstrekt aan derden.

ACCEPTATIE VOORWAARDEN

 • Door inzending van een foto accepteren de deelnemer en de inzendende school of instelling deze spelregels met de daarin opgenomen voorwaarden.

SLOT

 • In gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, beslist de jury.
 • Over de uitslag of het jureringsproces kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Op deze wedstrijd is Nederlands recht van toepassing. In het geval uit deze wedstrijd enig geschil mocht voortkomen, streven partijen naar een onderlinge oplossing in gesprek met elkaar. Pas als die poging faalt, kan het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.