Jaarverslagen en Werkprogramma's

De Onderwijsraad adviseert regering en parlement op basis van een werkprogramma. Dit programma is richtinggevend voor de planning van werkzaamheden. Daarnaast doet de Onderwijsraad jaarlijks voor 1 april verslag van zijn werkzaamheden in het jaarverslag.

Werkprogramma

De raad adviseert op basis van een door de minister van OCW vastgesteld werkprogramma. Het werkprogramma kent een aantal vaste programmalijnen waarbinnen de verschillende adviesvoornemens worden geordend.  

Ieder jaar doet de raad voorstellen voor het werkprogramma. De minister en het departement voegen hieraan hun adviesonderwerpen toe. De minister stelt het programma vast en biedt het de beide Kamers der Staten-Generaal aan, op Prinsjesdag. Het parlement kan adviesvragen aan het werkprogramma toevoegen. Het programma geeft een globaal beeld van de onderwerpen die aan de orde komen; in de loop van het jaar worden de adviesvragen en de tijdsplanning in overleg met het ministerie van OCW ingevuld. Onder invloed van de actualiteit kunnen adviesonderwerpen worden ingetrokken of juist toegevoegd.

Jaarverslag

De raad publiceert ieder jaar voor 1 april een jaarverslag met daarin een overzicht van de adviezen en activiteiten. Het jaarverslag heeft vooral een administratief karakter. De website van de raad geeft een goed beeld van het inhoudelijke werk van de raad. Voor wie meer wil weten zijn de volledige adviezen en verkenningen van de raad in te zien op deze website onder Publicaties