Advies van de Onderwijsraad van 15 september 1988 m.b.t. ontwerp-verslag over de werking van de Wet medezeggenschap onderwijs

15 september 1988 | Advies

Het advies betreft het ontwerp-verslag over de werking van de Wet medezeggenschap onderwijs en geeft uitvoering aan het bepaalde van art. 26 van deze wet. Er zijn kanttekeningen, o.a. m.b.t. de rol van de inspectie, de rechtsbescherming van de leden van de MR. De Raad onderschrijft het uitgangspunt dat, gelet op de nog betrekkelijk geringe ervaring met de WMO, de tijd nog niet rijp is voor een principile heroverweging van het huidige stelsel, afgezien van enige bijstellingen op onderdelen en adviseert om dat in 1993 opnieuw te bezien.