Agenda voor een herijking van de basisvorming

14 november 2000 | Advies

De raad adviseert het onderwijsprogramma van de basisvorming te herijken, voordat dit verder wordt aangepast. De basisvorming betreft de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Bij die herijking zijn keuzes onvermijdelijk.

14 november 2000

Staatssecretaris Adelmund van Onderwijs heeft de raad om advies gevraagd over haar beleidsreactie
Ruimte voor kwaliteit in de basisvorming (september 2000). In die reactie kondigde de staatssecretaris maatregelen aan voor de korte termijn om enkele knelpunten weg te nemen uit de basisvorming.

Herijk de doelstellingen

Voor de ontwikkeling van een nieuw onderwijsprogramma wil de raad eerst de doelstellingen van de basisvorming herijken. Door een complex van factoren worden deze namelijk onvoldoende gerealiseerd. Pas als er een realistisch kader ligt voor verdere ontwikkeling van de basisvorming, kan de herziening van het onderwijsprogramma worden ingevoerd (volgens planning: in 2004).

Maak keuzes

Vooral de doelstellingen gericht op harmonisering en op uitstel van studie- en beroepskeuze zijn toe aan herijking, aldus de raad. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld of alle leerlingen dezelfde vakken moeten volgen en of voor elk vak voor alle leerlingen dezelfde kerndoelen moeten gelden. Daarnaast is er de vraag hoe het onderwijs beter toegesneden kan worden op de verschillende doelgroepen.

De nagestreefde verhoging van het onderwijspeil heeft in de praktijk geleid tot een overladen programma met te veel vakken en te veel kerndoelen. Deze doelstelling moet specifieker worden geformuleerd. De vraag is ook welk niveau men nastreeft en hoe dit gemeten kan worden.

Voor de beoogde versterking van het beroepsonderwijs is nog veel nodig: het gaat hier niet alleen om het programma voor de basisvorming, maar ook om de ontwikkeling van het vmbo, de aansluiting op het vervolgonderwijs en de rol van werkgevers.

Bestellen