De Markt Meester?

9 oktober 2001 | Verkenning

Afgewogen marktwerking is goed voor het onderwijs, stelt de raad. De minister van Onderwijs heeft daarin wel een actieve rol: hij (of zij) moet als een ‘marktmeester' stimuleren, coördineren of ingrijpen.

9 oktober 2001

Het mechanisme van vraag en aanbod is goed in te passen in het onderwijs, maar de effecten zijn tot op heden bescheiden. Marktwerking in het onderwijs zou beter uit de verf komen als de overheid meer als marktmeester optreedt. Zij kan bijvoorbeeld variatie stimuleren en tegelijkertijd minimale kwaliteitseisen handhaven, selectie van leerlingen niet volledig vrijlaten, en ingrijpen als falende aanbieders de markt niet uit zichzelf verlaten.

Definieer het basispakket

De overheid wil dat iedereen via het onderwijs een bepaalde ontwikkelingsbasis meekrijgt. Daar bovenop biedt het onderwijs extra's waarvoor geen overheidsbemoeienis nodig is. De overheid moet afbakenen wat tot het ‘basispakket' behoort en wat tot de extra's. Ook moet worden vastgelegd wie wat moet financieren.

Investeer in informatievoorziening

Informatie over opleidingen is onvoldoende betrouwbaar en toegankelijk. Dit probleem neemt toe naarmate de markt gevarieerder wordt. De overheid moet investeren in een nieuw type informatievoorziening over scholen, zodat consumenten beter kunnen kiezen.

Zorg voor alternatieve vormen van kwaliteitsborging

Onderwijsinstellingen moeten zich kunnen profileren. De huidige deregulering blijkt echter niet altijd de kern te raken: instellingen onderscheiden zich nauwelijks op de inhoud van het onderwijs. Om
bepaalde wetten of regels zonder risico te kunnen loslaten, wil de raad alternatieve vormen van kwaliteitsborging.

Geef nieuwe toetreders meer kansen

Marktwerking maakt een grotere verscheidenheid in het onderwijsaanbod mogelijk. Nieuwe toetreders met een nieuw onderwijsaanbod moeten meer kansen krijgen. Dat geldt ook voor nieuw, op ICT gebaseerd onderwijs.

Private financiering

De onderwijsraad wijdt een apart advies aan de inzet van private middelen in het onderwijs. De raad wil hiermee bijdragen aan een openbare discussie over marktwerking. Meer hierover is te vinden in het advies Publiek en Privaat. Mogelijkheden en gevolgen van private middelen in het publieke onderwijs uit 2001.

Bestellen