Kleurrijk onderwijs voor de groene sector

22 november 2001 | Advies

Het agrarisch onderwijs moet organisatorisch en financieel worden ondergebracht bij het ministerie van Onderwijs, vindt de raad. Dat geeft de minister van Landbouw de kans sterker te sturen op onderwijsinhoud.

22 november 2001

De raad heeft op verzoek van minister Brinkhorst van Landbouw een advies uitgebracht over de aansturing van het agrarisch onderwijs. De minister wil zijn invloed hierop vergroten omdat volgens hem de ontwikkelingen in de agrarische beroepen sneller en dieper gaan dan in het onderwijs.

Duidelijker onderscheid

De raad pleit ervoor de bekostiging van het agrarisch onderwijs over te dragen aan de minister van Onderwijs. Het voordeel hiervan is een duidelijker onderscheid tussen financiering en inhoudelijke invloed. Bij andere soorten van beroepsonderwijs, zoals gezondheidszorg, is dit ook zo geregeld. De minister van Landbouw kan zich dan beter richten op de inhoudelijk kanten van het agrarisch onderwijs - bijvoorbeeld door eisen te stellen aan beroepen of producten, en de ontwikkelingen binnen de agrarische sector te vertalen naar de opleidingen.

Betere afstemming

Daarnaast verloopt de afstemming tussen de verschillende agrarische en niet-agrarische opleidingen beter als ze onder één departement, OCenW, vallen. De agrarische opleidingen zijn, net als de sector zelf, de afgelopen decennia sterk verbreed. Het gaat niet alleen meer om landbouw en veeteelt, maar ook om bijvoorbeeld milieu en toerisme. Deze thema's bevinden zich ook bij opleidingen buiten de agrarische sector.

Behoud de positieve kanten

De raad wijst erop dat de positieve kanten van het agrarisch onderwijs behouden moeten blijven. Een sterk punt is bijvoorbeeld dat het kleinschalige organisaties zijn, waar individuele leerlingen goed begeleid worden. Ook het feit dat het agrarisch vmbo samen met het middelbaar agrarisch onderwijs in één agrarisch opleidingencentrum (AOC) zit, maakt het aantrekkelijk voor leerlingen om hiernaartoe te gaan. De doorstroming van vmbo-leerlingen naar vervolgonderwijs is groot. Deze voordelen kunnen mogelijk andere onderwijsorganisaties inspireren

Bestellen