Met ′t oog op onderwijsachterstanden. Studie bij het advies Wat het zwaarst weegt…

21 november 2001 | Studie

Deze studie bevat de resultaten van twee onderzoeken. Het eerste is een onderzoek van Mulder (ITS/KNU) Bosker en Glas (OCTO/UT) naar feitelijke achterstanden van risicogroepen. Het tweede is een verkenning naar internationale maatstaven voor het onderwijsachterstandenbeleid door IOO.

Deel I: Naar een nieuwe gewichtenregeling? De feitelijke achterstanden van risicogroepen in het basisonderwijs en een onderwijskundige onderbouwing van een aangepaste gewichtenregeling (OCTO en ITS)
Dit onderzoek beantwoordt de volgende vragen:
• hoe groot zijn de achterstanden van bepaalde groepen leerlingen in het basisonderwijs?
• hoe groot zijn achterstanden van allochtone leerlingen als we rekening houden met hun sociaal-economisch milieu?
• welke onderwijskundige onderbouwing kunnen we geven om de hoogte van leerlinggewichten vast te stellen?

Deel II: Internationale verkenning maatstaven onderwijsachterstanden (IOO)
Zijn er alternatieven voor de huidige gewichtenregeling in het basisonderwijs? Dit is een overzicht van de criteria die in het buitenland worden gehanteerd voor de toekenning van extra middelen voor leerlingen met onderwijsachterstanden.

Middelen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden worden beschikbaar gesteld op basis van drie typen maatstaven:
• indicaties van de aanvullende onderwijsbehoeften van de leerlingen;
• vaststelling tot welke sociaal-economische of culturele (sub)categorie de leerling behoort; en
• vaststelling of de school in een aangewezen onderwijsvoorrangsgebied ligt of niet.

Bestellen

Gerelateerde publicaties