De kern van het doel. Reactie op het advies van de commissie Wijnen over de kerndoelen basisonderwijs

25 april 2002 | Advies

De commissie Wijnen stelt een herziening voor van de kerndoelen basisonderwijs. De raad staat daar positief tegenover, maar doet twee aanvullende aanbevelingen: ontwikkel leerstandaarden en handhaaf Engelse taal als een verplicht vak op de basisschool (en in Friesland de Friese taal).

25 april 2002

Het advies van de commissie Wijnen bevat volgens de raad voorstellen die in de praktijk gunstig kunnen uitpakken voor de aansluiting tussen basisonderwijs en basisvorming. Bovendien zijn de herziene kerndoelen geschikt als startpunt voor te ontwikkelen leerstandaarden die het beheersingsniveau weergeven.

Ontwikkel leerstandaarden

Om te kunnen meten of de geformuleerde kerndoelen per leergebied bereikt worden, pleit de raad voor het ontwikkelen van leerstandaarden. Daarmee wordt niet alleen duidelijk wat leerlingen
moeten beheersen (de bestaande kerndoelen), maar ook op welke niveaus (de voorgestelde leerstandaarden).

Handhaaf de kerndoelen Engels en Fries

De commissie Wijnen gaat uit van een kerndeel van zes leergebieden. Voor het kerndeel, waaronder de kerndoelen vallen, reserveert de commissie 70% van de onderwijstijd. De resterende 30% vult een school naar eigen keuze in. Opvallend is dat de commissie voorstelt om Engels uit het kerndeel te schrappen. De Onderwijsraad pleit juist voor handhaving, vanwege het internationale belang van het Engels en maatregelen van de Europese Raad. Randvoorwaarde is dat het kerndeel niet meer dan 75% van de beschikbare onderwijstijd mag beslaan.

De raad is het eens met de commissie Wijnen dat de kerndoelen Fries niet voor alle basisschoolleerlingen in Nederland kunnen gelden. Om die reden is plaatsing van het Fries in het zelf invulbare deel verantwoord. Voor scholen in Friesland geldt echter een wettelijke verplichting om onderwijstijd voor de kerndoelen Fries vrij te maken. De raad adviseert de provincie Friesland daarom de onderwijstijd te reserveren die ten minste noodzakelijk is om de kerndoelen voor Fries te kunnen bereiken.

Lees de volledige publicatie ›

Bestellen