Spelenderwijs. Kindercentrum en basisschool hand in hand

27 juni 2002 | Advies

De huidige kinderopvangvoorzieningen sluiten niet goed aan bij de behoeften van ouders en kinderen. De raad pleit er daarom voor dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden omgevormd tot kindercentra die samenwerken met basisscholen.

27 juni 2002

Ouders moeten meer keuze krijgen in goede ontwikkelingsgerichte voorzieningen voor hun jonge kinderen. De huidige faciliteiten moeten beter worden afgestemd op de vraag van ouders. Ook moeten de voorzieningen een forse kwaliteitsslag maken. Speerpunten hierbij zijn een adequaat verzorgingsniveau, kwalitatief goede ontwikkelingsprogramma's, pedagogische programmadifferentiaties en competente leid(st)ers.

Werk aan kindercentra nieuwe stijl

De raad stelt voor om te werken aan kindercentra nieuwe stijl voor nul- tot vierjarigen. Deze moeten in alle opzichten een ononderbroken ontwikkeling van kinderen waarborgen. Kindercentrum en basisschool moeten op bepaalde vlakken samenwerken. Zij kunnen veel van elkaar leren en hebben elkaar ook in de toekomst nodig.

Zorg voor toezicht

De raad adviseert om het toezicht op de kindercentra onder te brengen bij de onderwijsinspectie. Voor de samenwerking met basisscholen is de inrichting van een expertisecentrum gewenst. Dit centrum krijgt taken bij de ontwikkeling van kennis, programma's en nieuwe samenwerkingsmodellen.

Jonge kinderen die extra stimulansen nodig hebben om leerachterstanden tegen te gaan, moeten binnen het kindercentrum gebruik kunnen maken van aanvullende programma's. Om dit te bekostigen stelt de raad voor de gewichtenregeling basisonderwijs uit te breiden naar kinderen jonger dan vier jaar. De criteria van de gewichtenregeling zijn bepalend bij de vraag welke kinderen voor extra financiering in aanmerking komen.

Volgens de raad is een periode van vier tot zes jaar nodig om de huidige voorzieningen om te vormen tot de beoogde kindercentra nieuwe stijl.

Bestellen