2003

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Een voorwerp van aanhoudende zorg

  27 november 2003 | Advies

  De Onderwijsraad onderzoekt in dit advies welke zorgen over onderwijs er leven onder het publiek (leerlingen, ouders, leraren en het 'bredere publiek').

  Verder lezen ›

 • Werk maken van een leven lang leren

  5 november 2003 | Advies

  Om mee te draaien in onze kenniseconomie moeten burgers goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden voortdurend ontwikkelen. ‘Een leven lang leren' geeft ze daarvoor de beste kansen. De raad wil het leren in alle levensfasen stimuleren.

  Verder lezen ›

 • Een kwalificatiestructuur voor het onderwijs

  10 oktober 2003 | Advies

  De raad wil met dit advies een bijdrage leveren aan de discussie over kwaliteitseisen voor onderwijspersoneel en het daarmee samenhangende opleidingenstelsel.

  Verder lezen ›

 • Onderwijs en burgerschap

  25 september 2003 | Advies

  Het bevorderen van burgerschap is een taak voor alle scholen, van basisschool tot hogeschool en universiteit. De raad adviseert de minister dan ook om dit uitgangspunt vast te leggen in de onderwijswetten.

  Verder lezen ›

 • Bekostiging hoger onderwijs

  2 september 2003 | Advies

  De raad onderzoekt in dit advies een aantal aspecten van bekostiging van hoger onderwijs door de overheid.

  Verder lezen ›

 • Wat scholen toevoegen

  14 augustus 2003 | Advies

  Wat draagt een basisschool bij aan de kennis en vaardigheden van een kind? Om de toegevoegde waarde te bepalen, wil de raad de leerprestaties van een kind in groep 3 afzetten tegen de prestaties van hetzelfde kind aan het eind van de basisschool, in groep 8. Ook invloeden van buitenaf moeten worden meegeteld.

  Verder lezen ›

 • Onderweg in het beroepsonderwijs

  16 juni 2003 | Advies

  Het vmbo, mbo en hbo zijn voor jongeren nog te veel aparte werelden. De raad vindt het daarom tijd dat overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven doordrongen raken van het idee dat ze onderdeel zijn van een ‘leerketen'. De leerloopbaan van de leerling moet centraal staan, niet de afzonderlijke opleiding(en). Stapelen moet weer mogelijk worden.

  Verder lezen ›

 • Europese richtpunten voor het Nederlandse onderwijs

  12 mei 2003 | Advies

  Om binnen Europa tot de ‘kenniskopgroep' te behoren moet Nederland alle zeilen bijzetten. De raad vindt dat het vooral nodig is om te investeren in meer afgestudeerden in exacte richtingen zoals wiskunde, techniek of natuurwetenschappen.

  Verder lezen ›

 • Kennis van onderwijs: ontwikkeling en benutting

  22 april 2003 | Advies

  De kloof tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek kan kleiner. De raad vindt dat onderzoekers, lerarenopleiders, onderwijsadviseurs en leraren de handen ineen moeten slaan bij het toepassen van onderzoeksresultaten. De minister doet er daarom goed aan samenwerkingsinitiatieven te stimuleren

  Verder lezen ›

 • Profielen Natuur

  4 april 2003 | Advies

  Dit advies gaat in op de aanpassing van de bètavakken in de ministeriële nota Ruimte laten en keuzes bieden in tweede fase havo en vwo. De voorgestelde wijziging van de bètavakken in de Natuurprofielen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs staat haaks op de ambities van Nederland om als kenniseconomie tot de Europese top te behoren. Ook zullen de voorgestelde aanpassingen niet leiden tot een verbetering van de aansluiting op het hoger onderwijs. De raad pleit voor een robuuste bètacomponent.

  Verder lezen ›

 • Leren in een kennissamenleving

  18 februari 2003 | Verkenning

  De raad vindt dat de minister meer moet investeren in de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren. Op die manier kan Nederland beter aansluiting vinden bij de top van Europa op het gebied van kennis: alle leermogelijkheden moeten worden benut om in de kopgroep te komen! Uitverkocht

  Verder lezen ›

 • Leren in samenspel. Ontwikkelingen en inspiraties

  18 februari 2003 | Advies

  Dit advies bouwt voort op de verkenning Leren in een kennissamenleving. De raad draagt ideeën aan om de ontwikkeling van nieuwe en bestaande, succesvolle combinaties van leren binnen èn buiten de school te stimuleren en ondersteunen. Voor de opstelling van dit advies heeft de raad gebruik gemaakt van een rapport van de B&A Groep Beleidsonderzoek en Advies en van een studie van het Max Goote Kenniscentrum (dr. Frans de Vijlder).

  Verder lezen ›

 • Www.web-leren.nl

  18 februari 2003 | Advies

  Mensen leren niet alleen op school, maar ook op hun werk, via het internet en in samenwerking met anderen. Door binnen- en buitenschools leren sterker te verbinden, springen we in op de nieuwe behoeften aan kennis en competenties in de huidige kennissamenleving.

  Verder lezen ›