Wat scholen toevoegen

14 augustus 2003 | Advies

Wat draagt een basisschool bij aan de kennis en vaardigheden van een kind? Om de toegevoegde waarde te bepalen, wil de raad de leerprestaties van een kind in groep 3 afzetten tegen de prestaties van hetzelfde kind aan het eind van de basisschool, in groep 8. Ook invloeden van buitenaf moeten worden meegeteld.

De vooruitgang die aan de school kan worden toegeschreven, levert waardevolle informatie op voor de verantwoording aan ouders, schoolbestuur en overheid. Maar ook de school zelf heeft er baat bij: bijvoorbeeld als het gaat om het aanpassen van het schoolbeleid bij tegenvallende resultaten of het detecteren en aanpakken van achterstanden (in een vroeg stadium).

Breng het beginniveau in kaart

De kwaliteit van een basisschool wordt nu vaak afgemeten aan de prestaties van leerlingen op een eindtoets. De ontwikkeling die een kind doormaakt blijft echter buiten beeld. De raad wil daarom ook het beginniveau van kinderen in kaart brengen. Dat kan het beste rond zesjarige leeftijd. Daarnaast moeten invloeden van buiten de school worden meegewogen, zoals het opleidingsniveau van ouders en de exacte leeftijd van het kind bij het maken van de toets.

Compenseer extra inspanningen van de school

De statistische berekening komt in handen van een nog nader te bepalen instantie. Het is aan de school om de gegevens te publiceren, bijvoorbeeld in de schoolgids. Ook het afnemen van de toetsen valt onder de verantwoordelijkheid van de school. Die extra inspanningen moeten worden gecompenseerd met meer personeel.

Voor het ontwerpen en implementeren van begin- en eindtoetsen is vier tot zeven jaar nodig. Samen met ouders, leraren, schoolleiders en vertegenwoordigers van besturenorganisaties kan de overheid de ontwikkeling in gang zetten. De raad pleit voor een zo breed mogelijke toetsing, maar acht het wenselijk te beginnen op het vlak van rekenen en Nederlandse taal.

De raad wil overigens niet meteen tot grootschalige invoering overgaan. Een voorbeeldproject om toetsen uit te proberen en te vervolmaken, is een eerste stap in de goede richting.

Lees de volledige publicatie ›

Bestellen