2004

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Degelijk onderwijsbestuur

  6 december 2004 | Advies

  Door schaalvergroting, deregulering en gewijzigde financieringsstromen neemt het belang van goed intern toezicht in het onderwijs toe. Instellingen moeten het toezicht op hun bestuur beter organiseren, zodat zij het vertrouwen van belanghebbenden kunnen behouden. Daarvoor is een verandering van de onderwijswetgeving nodig.

  Verder lezen ›

 • Tot hier en nu verder

  30 november 2004 | Advies

  Jongeren die de school voortijdig verlaten moeten op kosten van de samenleving een vaardigheidsbepaling doen die uitwijst wat zij geleerd hebben. Met de uitkomsten kan een onderwijsprogramma op maat worden gemaakt, dat alsnog leidt tot het minimale niveau nodig voor de arbeidsmarkt (mbo-2).  

  Verder lezen ›

 • Koers primair onderwijs: werken aan gezamenlijke doelen

  29 september 2004 | Advies

  Koers Primair Onderwijs, het meerjarenbeleidsplan van het ministerie van OCW, bevat een visie op de toekomst van het primair onderwijs. De raad oordeelt positief over het langetermijnbeleid (tot 2010). Toch vindt de raad dat de koers op twee punten moet worden bijgesteld.

  Verder lezen ›

 • Koers voortgezet onderwijs: nieuw vertrouwen

  28 september 2004 | Advies

  Het voortgezet onderwijs moet helpen van Nederland een concurrerende kenniseconomie te maken. Koers VO, het meerjarenbeleidsplan van het ministerie van Onderwijs, bevat een samenhangend pakket maatregelen om het voortgezet onderwijs te verbeteren. De raad onderschrijft het, maar plaatst ook enkele kanttekeningen.

  Verder lezen ›

 • Koers BVE: doelgericht zelfbestuur

  21 september 2004 | Advies

  Het meerjarenplan Koers BVE van het ministerie van Onderwijs bevat voorstellen voor verbetering van het mbo. De raad onderstreept die intentie van harte. Hij dringt daarbij aan op doelgericht zelfbestuur van de instellingen. Goed zelfbestuur kan bijdragen aan het vergroten van de sociale cohesie en het verhogen van het opleidingspeil, conform de Europese doelen.

  Verder lezen ›

 • Examinering in het hoger onderwijs

  2 juli 2004 | Advies

  Hogescholen en universiteiten hebben veel vrijheid bij het vormgeven van examens. Dat leidt soms tot ongewenste situaties. Zo beoordelen docenten die een afstudeerder begeleiden, vaak ook als enige het eindproduct. Tijd voor meer objectieve en transparante eindbeoordelingen, vindt de raad.

  Verder lezen ›

 • Onderwijs in Europa. Europees burgerschap

  7 juni 2004 | Advies

  Scholen hebben een belangrijke taak bij het bevorderen van de Nederlandse én de Europese identiteit. De oriëntatie op Europa moet daarom in de meeste onderwijsprogramma's groter worden. Scholen moeten kennis over Europa overdragen en leerlingen vaardigheden bijbrengen waarmee zij in Europa en in de rest van de wereld goed kunnen functioneren.

  Verder lezen ›

 • Onderwijs in Europa. Europese invloeden in Nederland

  7 juni 2004 | Advies

  Europa drukt steeds meer een stempel op het Nederlandse onderwijs. Een actieve opstelling en koersbepaling zijn hard nodig om Europese ontwikkelingen zo te sturen dat het Nederlandse onderwijs er profijt van heeft.

  Verder lezen ›

 • Hoe kan onderwijs meer betekenen voor jongeren?

  17 mei 2004 | Advies

  Onderwijs kan veel leerlingen ver brengen. Maar het onderwijs alléén kan niet goed inspelen op de behoeften van leerlingen met ernstige gedragsproblemen of juist bijzondere talenten. Daarvoor is hulp nodig van andere organisaties: van hulpverlening tot culturele instanties.

  Verder lezen ›

 • Bureaucratisering in het onderwijs

  26 april 2004 | Verkenning

  Deregulering, autonomie en schaalvergroting in het onderwijs hebben veel voordelen, maar ook een keerzijde. In 2004 bleek uit een onderzoek in opdracht van de raad dat er veel geld gaat naar bureaucratie in de instellingen. Maatregelen daartegen zijn: een rem op fusies en richtpunten voor kwaliteit.

  Verder lezen ›

 • Ruimte voor nieuwe aanbieders in het hoger onderwijs

  14 april 2004 | Advies

  De Onderwijsraad wil het huidige gesloten bestel in het hoger onderwijs gedeeltelijk openbreken. Zo krijgen niet-bekostigde instellingen, zoals de LOI Hogeschool of een buitenlandse universiteit, de kans om één of meer van hun opleidingen door de Nederlandse overheid te laten financieren.

  Verder lezen ›

 • Hoger onderwijs: meer kenniswerkers en betere kennisbenutting

  26 maart 2004 | Advies

  De ambities in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP), het vierjaarlijkse beleidsplan van het ministerie van Onderwijs, zijn nastrevenswaardig. De realisering ervan heeft echter heel wat voeten in de aarde, vindt de raad.

  Verder lezen ›