Koers primair onderwijs: werken aan gezamenlijke doelen

29 september 2004 | Advies

Koers Primair Onderwijs, het meerjarenbeleidsplan van het ministerie van OCW, bevat een visie op de toekomst van het primair onderwijs. De raad oordeelt positief over het langetermijnbeleid (tot 2010). Toch vindt de raad dat de koers op twee punten moet worden bijgesteld.

Stel duidelijke doelen voor het basisonderwijs

Het stellen van heldere doelen voor het primair onderwijs is cruciaal. Het gaat dan om de kerndoelen en de Europese onderwijsdoelstellingen. De basisschool legt het fundament voor later schoolsucces én voor de Nederlandse ambities om voortijdige schooluitval terug te dringen en lees- en rekenvaardigheden te vergroten. Daarnaast wil de raad dat bijzondere talenten beter aan bod komen. Leerstanden invoeren voor het hogere niveau van ‘gevorderden' helpt hierbij.

Zorg voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden

De raad wil dat helder wordt hoeveel autonomie basisscholen krijgen en hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen overheid, scholen en gemeenten. De raad wil dat variëteit in autonomie mogelijk is: de mate van vrijheid kan afhangen van het beleidsvoerend vermogen van de school. Koers Primair Onderwijs zou hieraan meer aandacht moeten schenken. Tegelijkertijd kent autonomie ook haar grenzen (bijvoorbeeld de gemeenschappelijke doelen waar alle scholen aan moeten werken). Die grenzen moeten duidelijk omschreven worden.

 

 

 

 

Lees de volledige publicatie ›