Onderwijs in Europa. Europees burgerschap

7 juni 2004 | Advies

Scholen hebben een belangrijke taak bij het bevorderen van de Nederlandse én de Europese identiteit. De oriëntatie op Europa moet daarom in de meeste onderwijsprogramma's groter worden. Scholen moeten kennis over Europa overdragen en leerlingen vaardigheden bijbrengen waarmee zij in Europa en in de rest van de wereld goed kunnen functioneren.

Europa draait niet alleen om economische groei, maar ook om hechtere sociale samenhang. Het besef van een Europese identiteit helpt draagvlak te creëren voor instellingen van de EU en verdere ontwikkelingen op dit gebied. De oriëntatie van het Nederlandse onderwijs op Europa is echter nog te beperkt.

Ontwikkel een Europacompetentie

De raad pleit daarom voor ontwikkeling van een ‘Europacompetentie': een certificaat dat (onder meer) aantoont dat leerlingen ten minste twee vreemde talen spreken en kennis van Europese instituties hebben. Het CITO of het Europees Platform kan deze certificering verzorgen.

Daarnaast wil de raad de uitwisseling van leerlingen, studenten en docenten tussen de landen van de Europese Unie stimuleren. Dit geeft een sterke impuls aan kennis en bewustzijn van andere landen en dus aan een Europacompetentie. De raad wil de helft van de universitaire studenten een studieonderdeel laten volgen over de grens. In het hbo zou één op de drie studenten dat moeten doen.