2005

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Waardering voor hoger onderwijs

  2 december 2005 | Advies

  De raad vindt de nieuwe Wet op het hoger onderwijs en onderzoek (WHOO) niet nodig. Hij is kritisch over de wijzigingen die de wet beoogt. Zo vindt de raad het zorgelijk dat de nieuwe wet de docenten van hogescholen en universiteiten buiten beschouwing laat.

  Verder lezen ›

 • De helft van Nederland hoogopgeleid

  1 december 2005 | Advies

  De Nederlandse regering wil het percentage hoger opgeleiden binnen de beroepsbevolking verhogen van 24% naar 50%. Dit is nodig om een van de sterkste kenniseconomieën ter wereld te worden. De raad steunt dit streven en ziet drie manieren om het te verwezenlijken.

  Verder lezen ›

 • Betere overgangen in het onderwijs

  1 december 2005 | Advies

  Te veel leerlingen vallen uit en te weinig stromen door naar hogere opleidingen. Om dit aan te pakken pleit de raad voor verbetering van de onderwijsprogramma's en voor een betere begeleiding van leerlingen bij overgangsmomenten. Leerlingen moeten zelf ook een ‘tandje bijzetten'. 

  Verder lezen ›

 • Leraren opleiden in de school

  24 november 2005 | Advies

  Scholen spelen in toenemende mate een rol in het opleiden van leraren. Zo anticiperen zij op een toekomstig tekort aan onderwijzend personeel. Ook hebben ze hiermee de kans het eigen onderwijs te innoveren. De raad vindt dat er voorwaarden moeten worden geformuleerd om de kwaliteit van deze opleidingsvorm te bewaken.

  Verder lezen ›

 • Kwaliteit en inrichting van de lerarenopleiding

  24 november 2005 | Advies

  Leraren moeten beschikken over vakkennis. Het is een wezenlijk onderdeel van hun beroep. Maar in de tweedegraads lerarenopleiding en op de pabo is de ruimte voor vakkennis sinds 1980 gestaag verminderd. De raad pleit voor het versterken van de vakcomponent in beide opleidingen.

  Verder lezen ›

 • VariĆ«teit in schaal

  10 oktober 2005 | Advies

  Ouders, leerlingen en studenten moeten kunnen kiezen tussen onderwijsinstellingen. In het Nederlandse systeem is dit een groot goed. Fusies tussen onderwijsinstellingen leiden soms tot een ongewenste inperking van deze keuzevrijheid. Om dit te voorkomen moet de minister voorgenomen fusies gaan toetsen.
   

  Verder lezen ›

 • Werk- en ervaringsonderwijs voor jongeren tot 23 jaar

  29 september 2005 | Advies

  Ongeveer 4% van de jongeren van 18 tot 23 jaar heeft geen startkwalificatie, werkt niet, gaat niet naar school en ontvangt geen uitkering. De raad vindt het belangrijk dat ook deze ca. 37.000 jongeren actief deelnemen aan de maatschappij. Gemeenten moeten daartoe enige dwang en drang kunnen toepassen.

  Verder lezen ›

 • Internationaliseringsagenda voor het onderwijs, 2006-2011

  15 september 2005 | Advies

  Nederlandse burgers moeten in onze internationaal georiënteerde samenleving steeds vaker ‘over de grens' kijken. Vooral in hun beroepsleven ervaren ze de gevolgen van een mondiale kenniseconomie en arbeidsmarkt. Internationalisering moet daarom een vanzelfsprekend onderdeel zijn van het onderwijs. De raad heeft daarvoor een agenda opgesteld.

  Verder lezen ›

 • Sociale vorming en sociale netwerken in het onderwijs

  14 juli 2005 | Advies

  Ouders en scholen hebben een belangrijke vormende invloed op jongeren, maar leeftijdsgenoten ook. Scholen en leraren kunnen bij het voorkomen en oplossen van problemen veel meer gebruikmaken van de kennis en netwerk van jongeren, vindt de raad.

  Verder lezen ›

 • Wetsontwerp vernieuwing onderbouw VO

  11 juli 2005 | Advies

  Veel scholen willen de onderbouw van het voortgezet onderwijs anders inrichten. Ze willen daarmee beter inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen én een eigen onderwijsprofiel creëren. Het wetsvoorstel voor de nieuwe inrichting van de onderbouw van het voortgezet onderwijs maakt dit mogelijk. De raad is positief.

  Verder lezen ›

 • Educatie en media

  27 juni 2005 | Advies

  Nederland wil tot de best presterende economieën in Europa behoren. Daarvoor moet het ontwikkelingspeil van de bevolking omhoog. Het formele leren op school legt de basis, maar ook het leren buiten de school is cruciaal. De raad vindt dat de (publieke) omroep hierin een belangrijke taak heeft, zowel buiten als binnen de school.

  Verder lezen ›

 • Bijdragen van onderwijs aan het Nederlandse innovatiesysteem

  25 mei 2005 | Advies

  Het onderwijs kan een sterkere bijdrage leveren aan de verbetering van het Nederlandse innovatiesysteem dan het nu doet. De raad wil lectoren introduceren op universiteiten en roc's. Binnen het hbo is dit een beproefde methode: lectoren blijken daar het innovatief vermogen van onderwijsinstellingen te vergroten.

  Verder lezen ›

 • Bakens voor spreiding en integratie

  18 mei 2005 | Advies

  Mét en óver elkaar leren gaat het beste als kinderen van verschillende afkomst bij elkaar in de klas zitten. De Onderwijsraad wil daarom - net als scholen en gemeenten - het ontstaan van ‘zwarte' en ‘witte' scholen tegengaan. Dat kan echter niet via aparte wachtlijsten die in strijd zijn met het internationaal recht.

  Verder lezen ›

 • Adviesvraag inzake richting - Stichting Koptisch Orthodoxe Studie en Cultuur

  17 maart 2005 | Advies

  De Stichting Instituut voor Koptisch Orthodoxe Studie en Cultuur heeft bij de minister een verzoek ingediend om stichting van basisscholen met een koptisch-orthodoxe richting. De Onderwijsraad adviseert om deze stroming niet als richting binnen het onderwijs te erkennen.

  Verder lezen ›

 • De stand van educatief Nederland

  17 januari 2005 | Advies

  De raad maakt aan het einde van de zittingsperiode 2001-2004 de balans op. Zijn conclusie: het onderwijs in ons land is redelijk goed. Op sommige vlakken behoort Nederland zelfs tot de subtop. Maar het kan altijd beter.

  Verder lezen ›

 • Wetsvoorstel tweede fase voortgezet onderwijs

  13 januari 2005 | Advies

  Al snel na de invoering van de tweede fase in het voortgezet onderwijs (1989-1999) kwam er kritiek op deze onderwijsvernieuwing. Het Wetsvoorstel tweede fase voortgezet onderwijs is het sluitstuk van een lange discussie over het onderwerp. De raad is positief over het wetsvoorstel.

  Verder lezen ›

 • Briefadvies bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

  7 januari 2005 | Advies

  Leraren in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs moeten aan bekwaamheidseisen voldoen. Welke dat zijn, staat beschreven in het ontwerpbesluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel - conform de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO). In het algemeen kan de raad zich in het ontwerpbesluit vinden.

  Verder lezen ›