Leraren opleiden in de school

24 november 2005 | Advies

Scholen spelen in toenemende mate een rol in het opleiden van leraren. Zo anticiperen zij op een toekomstig tekort aan onderwijzend personeel. Ook hebben ze hiermee de kans het eigen onderwijs te innoveren. De raad vindt dat er voorwaarden moeten worden geformuleerd om de kwaliteit van deze opleidingsvorm te bewaken.

Het opleiden in de school is een nieuwe opleidingsvorm. Hierbij combineren studenten het leren in de school voor een volledige bevoegdheid met werken in de school. Om de kwaliteit te garanderen, is een duurzame samenwerkingsrelatie tussen opleidingsschool en lerarenopleiding noodzakelijk. Ook moet het beroepsperspectief van de toekomstige leraar gelijk zijn aan dat van studenten die de reguliere lerarenopleiding volgen.

Streef naar kwaliteit en mobiliteit

De Onderwijsraad wil dat elke opleidingsschool een deskundige functionaris heeft, die de student in de praktijk begeleidt. Ook moet het opleiden in de school verankerd zijn in het personeels- en opleidingsbeleid van de school. Een transparante en onafhankelijke eindbeoordeling van de studenten moet waarborgen dat zij als volwaardige leerkrachten aan de slag kunnen. Toekomstige leraren moeten bovendien ervaring opdoen in meerdere onderwijssituaties, zodat zij breed inzetbaar zijn.

De bestaande lerarenopleidingen moeten op korte termijn meer mogelijkheden krijgen om een deel van de opleiding uit te besteden aan andere partijen. Voor de langere termijn denkt de raad aan de mogelijkheid om enkele opleidingsscholen als nieuwe aanbieders toe te laten. Scholen die aan de gestelde voorwaarden hebben voldaan, kunnen worden geaccrediteerd.

Geef vakkennis een centrale rol in de opleiding

Gedegen kennis van een vak of vakgebied is noodzakelijk voor het goed functioneren van leerkrachten. De omvang van de vakkennis in de huidige tweedegraads lerarenopleiding en de pabo is de afgelopen twee decennia gestaag verminderd. De raad pleit dan ook voor het versterken van de vakcomponent in de lerarenopleiding. De raad juicht het toe dat veel opleidingen al initiatieven nemen om dit te bewerkstelligen.

 

 

 

Lees de volledige publicatie ›