Wetsontwerp vernieuwing onderbouw VO

11 juli 2005 | Advies

Veel scholen willen de onderbouw van het voortgezet onderwijs anders inrichten. Ze willen daarmee beter inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen én een eigen onderwijsprofiel creëren. Het wetsvoorstel voor de nieuwe inrichting van de onderbouw van het voortgezet onderwijs maakt dit mogelijk. De raad is positief.

Met het wetsvoorstel wordt de Wet op het voortgezet onderwijs aangepast aan de wensen en praktijken in het veld. Scholen krijgen meer mogelijkheden om het lesprogramma in de onderbouw naar eigen inzicht in te richten. Het is de bedoeling dat de wijzigingen van de Wet op het voortgezet onderwijs per 1 augustus 2006 in werking treden.

Laat scholen - onder voorwaarden - een eigen weg volgen

De raad onderschrijft de noodzaak van ruimte voor scholen om een eigen weg te volgen, mits die ruimte niet komt uit een vermindering van de onderwijstijd. Daarnaast wil de raad de ontwerp-kerndoelen aanvullen met aspecten van sociale integratie, burgerschap en culturele en literaire zaken. Per vak of leergebied moet bovendien gebruik gemaakt worden van referentiekaders/voorbeeldtoetsen om te kunnen vaststellen of de kerndoelen zijn gerealiseerd.

Scholen moeten de doorstroom stimuleren

Het wetsvoorstel biedt verschillende aanknopingspunten voor flexibel onderwijs. Dat is goed voor de doorstroom van leerlingen. De raad adviseert scholen dan ook om leerlingen die dat willen en kunnen, door te laten stromen naar een leerweg of schoolsoort van een zwaarder niveau.

Evalueer over vijf jaar

Om te zien wat de autonomievergroting in de praktijk oplevert, wil de raad het proces over vijf jaar (onafhankelijk) laten evalueren. De rijksoverheid en de scholen moeten (vooraf) duidelijke afspraken maken over de verdeling van de verantwoordelijkheden.