Doelgericht investeren in onderwijs

29 juni 2006 | Advies

Investeer meer publiek en privaat geld in het onderwijs. Besteed het aan maatregelen die het hoogste rendement opleveren en waarvan de effecten bewezen zijn.

Nederland wil als kennisnatie behoren tot de top van Europa. Om dit mogelijk te maken zijn extra investeringen van de overheid, van studenten en bedrijven in het onderwijs noodzakelijk. Tegelijkertijd is het van belang de bestaande middelen effectiever in te zetten. De overheid moet vooral investeren in maatregelen die het hoogste rendement opleveren en evidence based zijn (zie het advies Naar meer evidence based onderwijs). Dit is een belangrijk criterium geweest bij het opstellen van een investeringsagenda voor het onderwijs voor de komende tien jaar.

Investeringsagenda: acht ambities

In de agenda staan acht ambities:

  • kinderopvangvoorzieningen stimuleren 
  • achterstanden voorkomen
  • de functie van de leraar versterken 
  • alle talenten benutten 
  • internationalisering integreren in het onderwijs 
  • de cultuurpedagogische taak van het onderwijs verstevigen 
  • een leven lang leren bevorderen 
  • de onderwijsinfrastructuur opwaarderen.

Extra publieke middelen moeten naar het leerplichtig onderwijs

Extra publieke middelen moeten ten goede komen aan het leerplichtige onderwijs, en dan vooral aan de eerste drie punten: opvangvoorzieningen, het voorkomen van leerachterstanden en leraarschap.

Extra private middelen moeten vooral naar het hoger onderwijs

Extra private middelen zijn - in combinatie met publieke - beter in te zetten in het niet-leerplichtige onderwijs, met name in het hoger onderwijs. Hier gaat het om maatwerk en differentiatie. De raad wil topstudies realiseren: intensiever en kleinschaliger onderwijs voor 20% van de studenten. Als in het hoger onderwijs de kwaliteit verbetert en de overheid een ruimhartiger beurzenbeleid voert, dan kunnen particulieren meer bijdragen. Dat kan bijvoorbeeld via geleidelijk oplopende collegegelden.

Tot slot zou de aftrekbaarheid van studiekosten voor werknemers moeten worden verruimd, om werkende mensen de kans te geven door te leren. 

 

 

Lees de volledige publicatie ›