2006

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Versteviging van kennis in het onderwijs

  7 december 2006 | Verkenning

  Er zijn indicaties dat we niet tevreden mogen zijn met het kennisniveau van leerlingen in het Nederlandse onderwijs. Vooral voor de vakken Nederlands en wiskunde zijn er zorgen. De raad roept alle onderwijsinstellingen op om deze leemten op te sporen en te repareren.

  Verder lezen ›

 • Wetsvoorstel planningsvrijheid vo

  30 november 2006 | Advies

  De raad ziet kansen in de figuur van de regionale overeenkomsten. Tegelijkertijd stelt hij vragen over de precieze uitwerking, met name ten aanzien van het havo/vwo. Een rol van de Minister in de voorzieningenplanning acht de raad vanuit grondwettelijk en doelmatigheidsoogpunt onontbeerlijk. Ook de rol van de gemeente ten aanzien van de huisvestingsconsequenties bij regionale plannen moet duidelijk zijn.

  Verder lezen ›

 • Examinering: draagvlak en toegankelijkheid

  13 november 2006 | Advies

  Zorg voor toegankelijke en betrouwbare examens in alle onderwijssectoren. Stel de examens open voor deelnemers die denken aan de exameneisen te voldoen, maar het bijbehorende onderwijs niet hebben gevolgd. Waarborg de betrouwbaarheid van de diploma's.

  Verder lezen ›

 • Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen?

  30 oktober 2006 | Advies

  Reserveer het begrip ‘governance' voor deskundig en zorgvuldig bestuurlijk handelen in het onderwijs én voor het tegengaan van oneigenlijk gebruik van bevoegdheden. Zorg daarom voor een goede verdeling en deling van bevoegdheden in het systeem (‘checks and balances').

  Verder lezen ›

 • Bekostigingsbesluit WHW 2008

  23 oktober 2006 | Advies

  De invoering van een nieuw bekostigingssysteem voor het hoger onderwijs moet worden aangepast. De raad vindt dat de voorstellen geen recht doen aan de kwaliteit, mobiliteit en keuzevrijheid in het hoger onderwijs en dat ze niet goed uitvoerbaar zijn.

  Verder lezen ›

 • Duurzame onderwijsrelaties

  19 oktober 2006 | Advies

  Medezeggenschapsraden op scholen bestaan nu alleen uit leden vanuit de school zelf: ouders, leerlingen en leraren. Maar ook externe leden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van een school.

  Verder lezen ›

 • Waardering voor het leraarschap

  31 augustus 2006 | Advies

  Versterk de functie van leraar om een tekort aan beroepskrachten te voorkomen. Maak het vak aantrekkelijker. Niet alleen door meer geld te investeren, maar ook via een kwaliteitsimpuls: een beter loopbaanperspectief en een verhoging van het opleidingsniveau.

  Verder lezen ›

 • Doelgericht investeren in onderwijs

  29 juni 2006 | Advies

  Investeer meer publiek en privaat geld in het onderwijs. Besteed het aan maatregelen die het hoogste rendement opleveren en waarvan de effecten bewezen zijn.

  Verder lezen ›

 • Onderwijs in cultuur

  20 april 2006 | Advies

  Cultuureducatie is nadrukkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderwijs, de cultuursector en de overheid. Alle basisscholen moeten drie jaar lang een geoormerkt budget krijgen voor deze vorm van educatie. Daarmee ontwikkelen ze een visie en kunnen ze samenwerking zoeken met culturele instellingen.

  Verder lezen ›

 • Dienstverband, godsdienst en de openbare school

  31 maart 2006 | Advies

  Om praktische redenen ligt het niet voor de hand een leerkracht godsdienstonderwijs aan te stellen bij een openbare school. Hij of zij zou in te veel opzichten een aparte positie in het team innemen. De raad pleit voor een landelijke werkgever voor leraren godsdienstonderwijs.

  Verder lezen ›

 • Een vlechtwerk van opvang en onderwijs

  27 februari 2006 | Advies

  Het vervlechten van opvangvoorzieningen en onderwijs is goed voor de ontwikkeling van kinderen. De raad is voorstander van het koppelen van voor- en naschoolse opvang aan de basisschool, maar vindt dat scholen de tijd moeten krijgen om het goed te regelen.

  Verder lezen ›

 • Internationale leerwegen en het internationale baccalaureaat

  9 februari 2006 | Advies

  Burgers moeten in hun dagelijkse werk en ook in hun privéleven steeds vaker over de grens kijken. In het voortgezet onderwijs moeten meer leerlingen kunnen kiezen voor internationaal onderwijs. Een mooi begin is het openstellen van het internationale baccalaureaat.

  Verder lezen ›

 • Doortastend onderwijstoezicht

  1 februari 2006 | Advies

  De onderwijsinspectie legt de nadruk op stimulerend toezicht: ze moedigt scholen aan de onderwijskwaliteit continue te verbeteren. In de toekomst moet de inspectie niet alleen kunnen stimuleren, maar ook streng kunnen optreden.

  Verder lezen ›

 • Naar meer evidence based onderwijs

  19 januari 2006 | Advies

  Verzamel bewijzen voor de effectiviteit van onderwijsmethoden. Voer nieuwe methoden pas in als bewezen is dat ze positief uitwerken.

  Verder lezen ›

 • Onderwijsspecifieke medezeggenschap

  11 januari 2006 | Advies

  Commissies voor het beslechten van medezeggenschapsgeschillen in het onderwijs functioneren adequaat. Het is niet nodig om landelijk daarvoor één commissie in te stellen. Gedwongen centralisatie staat op gespannen voet met variëteit en zelfregulering in het onderwijs.

  Verder lezen ›