Doorstroom in het onderwijs

27 november 2007 | Studie

Welke factoren beïnvloeden de doorstroom en talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs? ROA, ITS en GION trachten in dit rapport deze vraag te beantwoorden.

Het rapport belicht de invoering van het vmbo (voortgezet middelbaar beroepsonderwijs) en de introductie van profielen in de havo- en vwo-bovenbouw, eind jaren ‘90. Het rapport is gebaseerd op data uit de periode 1993-2004.

Invoering vmbo

Door de invoering van het vmbo zijn iets meer leerlingen naar de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gegaan. Sporadisch stromen vmbo-leerlingen tussentijds door naar het havo, terwijl dat vier jaar geleden vrijwel nooit voorkwam. Toch is de aansluiting verslechterd en de uitval van leerlingen hoog. Zowel vbo als mavo hebben minder zittenblijvers, en minder leerlingen verlieten ongediplomeerd de opleiding. Na invoering van het vmbo verschoof het aandeel gediplomeerden van mavo naar vbo. De aansluiting vmbo-mbo en de tevredenheid hierover veranderde nauwelijks. Dat geldt ook voor het aantal leerlingen dat doorstroomde naar de bol- en bbl-opleidingen van het mbo.

Invoering profielen havo en vwo

Door de invoering van profielen in de tweede fase havo nam het aantal gediplomeerden dat doorstroomde van mavo naar havo fors af. Ook was er een afname van havo-leerlingen die doorstroomden naar het vwo. Terwijl de doorstroom van havo-leerlingen naar het mbo eveneens afnam, nam die naar het hbo juist toe. De studievoortgang van havisten die naar het hbo gingen veranderde niet spectaculair. Bij vwo-leerlingen was de situatie vergelijkbaar: zij stroomden minder vaak door naar het hbo, maar vaker naar het wo. De studievoortgang van deze universitaire studenten veranderde niet substantieel.

Positieve effecten van de invoering van de profielen zijn: een gunstig oordeel van studenten en opleiders over de aansluiting voortgezet-hoger onderwijs en over de beheersing van algemene vaardigheden. Wel leidde de ontwikkeling van twee natuurprofielen tot aanzienlijke problemen in de herkenbaarheid en in de aansluiting met het hoger onderwijs. 

Bestellen