Maatschappelijke positie van onderwijzers in Nederland

12 september 2007 | Studie

Dit onderzoek naar de maatschappelijke positie van leraren richt zich op de morele opvattingen van onderwijsgevenden over hun beroep én op hun deelname aan diverse (sociale) netwerken. Het geeft ook inzicht in verschillen in socio-demografische kenmerken van groepen onderwijzers uit het primair en voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en het hoger onderwijs.

Vooral onderwijzers uit het primair onderwijs besteden veel aandacht aan niet-vakgerelateerde activiteiten. Buiten school zijn ze vaak actief in sport-, muziek-, en vrijwilligersverenigingen. Zij geven het meest blijk van actief burgerschap. Een ruimere taakopvatting van de school - meer doen aan opvoedkundige en hulpverlenende taken - wordt met name ervaren door leerkrachten en docenten uit het primair en voortgezet onderwijs.

Onderwijzenden zijn meer dan gemiddeld vertegenwoordigd in de vier WIN-segmenten: evenwichtigen, ruimdenkers, geëngageerden en zakelijken. Dit WIN-model geeft onder meer inzicht in waarden en normen van personen, hun mening en denkbeelden, mediagebruik, koop- en stemgedrag.

Het onderzoek is uitgevoerd door TNS NIPO.

Bestellen