Positionering van docenten

12 september 2007 | Studie

Met de beleidsnotitie Governance wilde het ministerie van Onderwijs scholen meer ruimte geven voor zelfregulatie, zelforganisatie en zelfcorrectie. Deze studie, uitgevoerd door het IVA, belicht de inhoudelijke en functionele positionering van de onderwijsprofessional in zijn bestuurlijke omgeving.

Grofweg zijn er drie typen docenten: de (zeer) gemotiveerde docenten, de gemotiveerde niet-participanten en de ongemotiveerde docenten. De eerste en derde groep moeten voldoende gelegenheid krijgen betrokken te zijn bij het beleid en de agendavorming van de school. Voorwaarde is wel dat zij horen wat de resultaten zijn van hun participatie. Bij de tweede groep (voornamelijk mensen met een deeltijdbaan) is vooral informatie en consultatie van belang.

Organisaties proberen vooral indirect de betrokkenheid van docenten te vergroten, bijvoorbeeld via stemmen op vertegenwoordigers. Ook proberen ze door informatieoverdracht docenten competenties te laten verwerven waarmee ze kunnen deelnemen aan beleidsontwikkeling. Deze methode lijkt lang niet altijd effectief.

Stimulerend werkt wel het overleg in kleine (kern)teams, professionele autonomie van de docent, betrokkenheid bieden in de verschillende stadia van beleidsontwikkeling en transparantie. Risico's zijn daarbij dat uitsluitend enthousiaste docenten worden betrokken en dat dwarsverbanden tussen (kern)teams ontbreken.

Bestellen