Ambities voor het jonge kind en voor de basisschool

19 december 2008 | Advies

De raad brengt advies uit over het voorstel voor een Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

De beoogde Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen heeft tot doel betere ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen in kindercentra en peuterspeelzalen te verbeteren.

De raad is van mening dat het ambitieniveau van de wet niet hoog genoeg is. Hij doet drie aanbevelingen tot verbeteringen.

De raad wil dat veel actiever wordt gewerkt aan het integreren van bestaande voorzieningen, waarbij het vooral gaat om het samengaan van kinderopvangcentra en peuterspeelzalen. Het uiteindelijke doel moet zijn dat er één voorziening komt voor opvang en educatie. Kwaliteitsverschillen tussen beide vormen zullen blijven bestaan bij het voortbestaan van twee gescheiden voorzieningen. Achterstandsgroepen zullen hiervan de dupe worden. Bovendien zal een aantal zaken efficiënter geregeld kunnen worden bij samenvoeging.

In het voorliggende wetsvoorstel krijgt de inhoudelijke kant van opvang en educatie te weinig aandacht. De raad is van mening dat actiever gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van programma's voor kinderen van twee tot zes jaar. Dergelijke programma's dienen gericht te zijn op alle kinderen. Voor achterstandskinderen kunnen speciale accenten worden gelegd. 

De rol van de basisschool blijft in het wetsvoorstel onderbelicht. De raad ziet op de lange termijn een situatie waarbij de basisschool een programma aanbiedt voor de gehele kleuteronderwijsperiode van drie tot en met vijf jaar. Op korte termijn zou het wetsvoorstel basisscholen veel meer kunnen betrekken bij de voorschoolse periode.