Een succesvolle start in het hoger onderwijs

10 januari 2008 | Advies

In het hoger onderwijs is uitval (inclusief switchen) in het eerste jaar aanzienlijk: 25% op de universiteiten en 30% op de hogescholen. De raad stelt de minister een aantal maatregelen voor om deze percentages terug te dringen. De belangrijkste: beloon een succesvolle start met een afrondingspremie voor de opleiding na het eerste jaar.

Instellingen in het hoger onderwijs ondernemen al veel initiatieven om hun studenten het eerste jaar met succes te laten doorlopen en afronden. Er is de laatste jaren aandacht voor meer contacturen per week, voor heroriëntatietrajecten voor studenten die willen switchen, en voor plusopleidingen (honours) voor zeer gemotiveerde studenten. De raad wil dat de minister deze initiatieven beloont en enkele aanvullende maatregelen neemt.

Voer een afrondingspremie in

Het invoeren van een afrondingspremie als beloning voor een succesvolle eerste periode kan het rendement verhogen. Om het niveau van de opleiding tegelijkertijd te garanderen kan een eerstejaarsovergangsexamen worden ingevoerd. Hierover moeten de opleidingen zelf - in onderling overleg - afspraken maken.

Vergroot de binding van studenten met hun opleiding

Studenten die zich verbonden weten met hun opleiding zijn succesvoller in het voltooien van hun opleiding. Grote opleidingen doen er goed aan zich intern kleinschaliger te organiseren, maar ook flexibeler. Verder kunnen ze de studentenhuisvesting integreren met de onderwijshuisvesting, om zo wonen en leren in vooral het eerste en tweede studiejaar te combineren.

Stel een spreidingsplan op voor universiteits- en hogeschoolcolleges

Verder adviseert de raad de minister om een landelijk spreidingsplan op te stellen voor universiteits- en hogeschoolcolleges, zodat uitblinkende studenten op voldoende plaatsen terecht kunnen.

Voer een ‘afspraak aanvang hoger onderwijs' in

Tot slot moet de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs verbeteren. De raad wil dat het vwo, de havo, het mbo, het hbo en het wo samen afspreken wat de aanvangsniveaus zijn voor de opleidingen. Deze ‘afspraak aanvang hoger onderwijs' (AAHO) wordt uitgewerkt in toetsen die voor aankomende studenten beschikbaar zijn via internet. Zij kunnen met de resultaten zelf beslissen of ze adequaat zijn voorbereid op de opleiding. Tot slot moeten studenten en hun ouders zich beter (laten) informeren over de opleiding van hun keuze. 

Overhandiging advies aan de minister