2008

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 

 

 • Ambities voor het jonge kind en voor de basisschool

  19 december 2008 | Advies

  De raad brengt advies uit over het voorstel voor een Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

  Verder lezen ›

 • Kerndoelen en leerstandaarden voor het speciaal onderwijs

  19 december 2008 | Advies

  De raad brengt advies uit over het ontwerp-besluit over kerndoelen in het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC)

  Verder lezen ›

 • Referentieniveaus en aanvang hoger onderwijs

  17 december 2008 | Studie

  De raad heeft gepleit voor een afspraak aanvang hoger onderwijs (aaho). In de aaho leggen opleidingen in het hoger onderwijs in overleg met het middelbaar onderwijs vast wat een student moet weten voor aanvang van een studie in het hoger onderwijs. Deze notitie van het Cito bevat een nadere uitwerking van dit idee.

  Verder lezen ›

 • Demarcatie proces- en productvoorschriften in primair en voortgezet onderwijs

  17 december 2008 | Studie

  De huidige wetgeving voor primair en voorttgeet onderwijs is nog in grote mate procesgericht. Daarmee wordt bedoeld dat wetten en regels zich niet richten op eindresultaten van onderwijs (het bereikte niveau aan het einde van een onderwijsperiode), maar op de wijze waarop het onderwijs wordt gegeven of georganiseerd. Een duidelijk voorbeeld van procesvoorschriften zijn bijvoorbeeld de regels rond leerinhouden.

  Verder lezen ›

 • Opbrengstgericht werken door scholen voor primair en voortgezet onderwijs

  17 december 2008 | Studie

  Op basis van een bezoek aan een aantal scholen voor primair en voortgezet onderwijs wordt (voorzichtig) getracht uitspraken te doen over opbrengstgericht werken.

  Verder lezen ›

 • Partners in onderwijsopbrengst

  17 december 2008 | Advies

  De onderwijsinspectie constateerde in 2008 dat het onderwijs te weinig ‘opbrengstgericht' is: er is te weinig aandacht voor het verbeteren van cognitieve prestaties. De raad vindt dat het verbeteren hiervan een zaak is van alle betrokkenen: de school, leraren, ouders en leerlingen. Uitverkocht.

  Verder lezen ›

 • Opbrengstgerichtheid en wegwerken van tekorten

  17 december 2008 | Studie

  Uit onderzoek blijkt dat in alle sectoren van het onderwijs kennistekorten worden geconstateerd. Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs gaat het daarbij vooral om taalvaardigheid, leesvaardigheid en rekenen-wiskunde. In het primair onderwijs geeft 65% van de scholen aan dat er tekorten worden geconstateerd; in het voortgezet onderwijs gaat het om 71%.

  Verder lezen ›

 • Maatschappelijke verwachtingen aan het onderwijs

  17 december 2008 | Studie

  De samenleving is in de loop van de laatste vijftig jaar steeds meer en steeds diversere eisen gaan stellen aan het onderwijs. Indien er daarbij geen nieuwe afweging van prioriteiten plaatsvindt, leidt dit tot stapeling van verwachtingen. Er is behoefte aan een maatschappelijk debat over de vraag of en hoe in de toekomst heldere grenzen kunnen worden getrokken en verantwoordelijkheden kunnen worden toegedeeld.

  Verder lezen ›

 • Maatschappelijke taken in het onderwijs

  17 december 2008 | Studie

  Verslag van een onderzoek onder docenten naar maatscahppelijke taken van het onderwijs. Uitgangspunt van het onderzoek is een lijst met elf maatschappelijke taken. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat voor de meeste taken geldt dat naar de mening van de docenten de school in ieder geval een aantal van deze taken moet oppakken.

  Verder lezen ›

 • Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen

  17 december 2008 | Advies

  Steeds meer maatschappelijke taken komen op het bordje van de school te liggen. Zorg voor veiligheid, het tegengaan van segregatie, het voorkomen van overgewicht maar ook bijvoorbeeld fietsles of het verzorgen van ontbijt. Scholen moeten zelf bepalen welke maatschappelijke taken ze precies op zich nemen.

  Verder lezen ›

 • Raad over bestuur en organisatie

  10 december 2008 | Studie

  Verder lezen ›

 • Kwaliteit van onderwijs: adviseren en reflecteren

  1 december 2008 | Studie

  De reflectie van vijf centrale ideeën van de Onderwijsraad in beleid, in onderzoek en in de praktijk van het onderwijs.

  Verder lezen ›

 • De bestuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs

  29 november 2008 | Advies

  Fusies en schaalvergroting in het onderwijs brengen risico's met zich mee: minder keuzevrijheid voor ouders en leerlingen, en minder maatschappelijk draagvlak van de school. Daarom wil de raad omvangrijke fusies vooraf toetsen op noodzakelijkheid en effectiviteit.

  Verder lezen ›

 • Schaalgrootte, een onderwerp van deugdelijke wetgeving?

  28 november 2008 | Studie

  Over schaalgrootte in het onderwijs wordt al heel lang gediscussieerd in het parlement. Honderd jaar geleden debatteerde men bijvoorbeeld over het maximum aantal leerlingen per school, want het woord bestuurlijke schaalvergroting moest nog worden ‘uitgevonden'. In deze studie worden enkele momenten besproken uit de parlementaire handelingen van de afgelopen tien jaar, waarin het onderwerp bestuurlijke schaalvergroting in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs aan de orde kwam.

  Verder lezen ›

 • Werkprogramma 2009

  16 september 2008 | Advies

  Verder lezen ›

 • Leermiddelen voor de 21e eeuw

  3 september 2008 | Studie

  Dit onderzoek van het TNO geeft een overzicht van inzichten en trends in het gebruik van digitale leermiddelen in het onderwijs. Het analyseert ook de rol van de leraar bij de invoering en het gebruik ervan.

  Verder lezen ›

 • Onderwijs en open leermiddelen

  3 september 2008 | Advies

  Sinds 1980 is veel geld geïnvesteerd in informatie- en communicatietechnologie (ict) voor het onderwijs. Met resultaat. Toch zijn er nog grote verschillen tussen de scholen als het gaat om het gebruik van ict. De raad wil het gebruik van digitale leermiddelen stimuleren.

  Verder lezen ›

 • Advisering over examinering: een stand van zaken

  19 augustus 2008 | Studie

  Hoe hebben de ideeën van de Onderwijsraad over examinering zich ontwikkeld in het onderwijsbeleid (en in de onderwijspraktijk) in de periode 1997-2007? Op deze vraag geeft deze studie van GION en Cito een antwoord.

  Verder lezen ›

 • Wat heb je gedaan vandaag

  3 juli 2008 | Studie

  Welke buitenschoolse opvang en andere voorzieningen bieden scholen aan? Sluit dit aanbod inhoudelijk en organisatorisch aan op de behoeften van kinderen en hun ouders?

  Verder lezen ›

 • Een rijk programma voor ieder kind

  3 juli 2008 | Advies

  De pedagogische invalshoek blijft in het debat over kinderopvang te veel onderbelicht, vindt raad. Elk kind in de leeftijd van nul tot twaalf jaar heeft recht op een samenhangend programma van opvang, educatie en opvoeding. Het geeft hem of haar betere ontwikkelingskansen.

  Verder lezen ›