Examens in het vmbo

23 april 2009 | Advies

Net als in havo en vwo kan volgens de raad ook in het vmbo de eis worden gesteld van maximaal één 5 voor de basisvakken Nederlands en Engels, mits daarbij voor de beroepsgerichte leerwegen Engels wordt vervangen door het beroepsgerichte programma.

Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de vervolgopleidingen tekorten constateert in de basisbagage bij leerlingen die vanuit het vmbo instromen. De Onderwijsraad stelt daarom voor om op termijn de exameneisen voor de basisvakken in het vmbo te verzwaren. In havo en vwo vindt een dergelijke verzwaring van de exameneisen al plaats: leerlingen mogen vanaf 2012 nog maar maximaal één 5 voor de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben.

Volgens de raad zouden leerlingen in de gemengde en de theoretische leerweg (mavo) maximaal één 5 als eindcijfer voor Nederlands en Engels mogen behalen. Een groot deel van de leerlingen van deze leerwegen stroomt namelijk door naar niveau 4-opleidingen in het mbo waar Engels binnenkort voor alle deelnemers verplicht wordt, en naar de havo waar de exameneisen reeds worden verzwaard.

Voor de beroepsgerichte leerwegen (basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg) stelt de raad voor om bij de exameneis voor de basisvakken Engels te vervangen door het beroepsgerichte programma. Dit om meer recht te doen aan het beroepsgerichte karakter van deze opleiding.

Daarnaast pleit de raad voor het borgen van rekenen door het invoeren van een rekentoets voor alle leerlingen in de onderbouw en het vermelden van het resultaat op een gestandaardiseerd diplomasupplement. Dit diplomasupplement kan vervolgopleidingen tevens van rijkere informatie over doorstromende leerlingen voorzien.

De aanbeveling om ook aan het vmbo aanvullende eisen te stellen ten aanzien van de basisvakken komt tegelijk met een aantal andere wijzigingen, zoals de verankering van de referentieniveaus voor taal en rekenen in de examenprogramma's vanaf 2011-2012.

De Onderwijsraad stelt voor om, alvorens de exameneis ten aanzien van de basisvakken in het vmbo in te voeren, leerlingen en docenten in het vmbo en mbo voldoende tijd te geven - in ieder geval tot 2014 - om aan de referentieniveaus te wennen. Het diplomasupplement en de rekentoets kunnen eerder worden ingevoerd.

Infographics

Lees de volledige publicatie ›