2009

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • De weg naar de hogeschool

  30 november 2009 | Advies

  De Onderwijsraad buigt zich in dit advies over de aansluiting tussen middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De uitval van mbo’ers in het hoger beroepsonderwijs is aan de hoge kant en het rendement aan de lage kant. De raad ziet echter geen reden om het algemeen instroomrecht vanuit mbo-opleidingen in het hoger beroepsonderwijs te beperken. 

  Verder lezen ›

 • Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs

  23 november 2009 | Verkenning

  In deze verkenning schetst de Onderwijsraad de stand van zaken in het middelbaar beroepsonderwijs en gaat hij na in hoeverre het systeem toekomstbestendig is. De conclusie is dat dit inderdaad het geval is, en dat er drie ontwikkelingsrichtingen denkbaar zijn waarin het middelbaar beroepsonderwijs zich verder kan ontwikkelen. Het is met name aan de sector zelf om – uiteraard binnen wettelijke grenzen - keuzes te maken, eventueel ook op locatieniveau. De onderscheiden richtingen zijn: 1) meer verbindingen met algemeen voortgezet onderwijs; 2) verdere verticalisering binnen de beroepskolom; en 3) betere benutting van private mogelijkheden. 

  Verder lezen ›

 • Naar doelmatiger onderwijs

  13 november 2009 | Advies

  Het onderwijs stevent af op een stevig debat over doelmatigheid. Doelmatigheid is echter geen doel op zich. De Onderwijsraad wil stimuleren dat scholen zich sterker richten op het bereiken van een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit met de huidige middelen. Draconische bezuinigingen zijn niet realistisch, maar zoeken naar doelmatigheidswinst is legitiem. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het versterken van doelmatigheidsbesef. Het kostenbesef binnen het onderwijs kan omhoog. En ook kan met de huidige inzet van middelen en personeel een beter resultaat worden bereikt. 

  Verder lezen ›

 • Werkprogramma 2010

  15 september 2009 | Advies

  Verder lezen ›

 • Kaders voor de referentieniveaus

  24 juli 2009 | Advies

  Het advies Kaders voor de referentieniveaus geeft commentaar bij het voorstel van wet tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden bij leerlingen.

  Verder lezen ›

 • Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

  9 juli 2009 | Verkenning

  Het publieke onderwijs voor volwassenen zou meer deeltijdmogelijkheden moeten aanbieden, de examencommissies in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs kunnen hun rol in het volwassenenonderwijs sterker profileren. Het private onderwijs voor volwassenen kan strikter worden gelegd langs de lat van het Europees Kwalificatiekader en de afrondende diplomering na het volgen van een veelheid aan cursussen vraagt om een zekere vorm van toezicht.

  Verder lezen ›

 • Kwaliteitsborging van het eindniveau van aanstaande leraren

  25 mei 2009 | Advies

  Het advies Kwaliteitsborging van het eindniveau van aanstaande leraren gaat over de kwaliteit van de lerarenopleidingen. De raad doet enkele aanbevelingen die moeten leiden tot versterking van het vertrouwen van de samenleving in deze kwaliteit. Een belangrijk element daarbij is het voorstel om een Landelijke Examencommissie Lerarenopleidingen hbo in het leven te roepen. Deze commissie dient de normen vast te stellen voor het toetsen van vakkennis van aanstaande leraren.

   

  Verder lezen ›

 • Buiten de gebaande paden

  19 mei 2009 | Advies

  Op verzoek van minister Klink van VWS heeft een aantal adviesraden zich gebogen over de vraag hoe sectoren buiten de gezondheidszorg een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van op sociaal-economische factoren gebaseerde verschillen in gezondheid.

  Onderwijs doet al veel aan gezondheidsbevordering. Er is geen behoefte aan nog meer lesbrieven of leerpakketten over dit onderwerp. Toch kunnen er op dit gebied nog gerichte maatregelen worden genomen, waarbij gedacht kan worden aan normen voor het binnenklimaat op scholen en aan bewegingsonderwijs voor alle leerplichtige leerlingen.

  Verder lezen ›

 • Examens in het vmbo

  23 april 2009 | Advies

  Net als in havo en vwo kan volgens de raad ook in het vmbo de eis worden gesteld van maximaal één 5 voor de basisvakken Nederlands en Engels, mits daarbij voor de beroepsgerichte leerwegen Engels wordt vervangen door het beroepsgerichte programma.

  Verder lezen ›

 • Vernieuwd toezicht

  10 april 2009 | Advies

  De Onderwijsraad geeft in dit advies commentaar op de voorgenomen wijzigingen van de WOT (Wet op het onderwijstoezicht). Deze wijzigingen beogen een nieuw kader te scheppen voor het toezicht van de Onderwijsinspectie. 

  Verder lezen ›

 • Minimum leerresultaten, interventie en intern toezicht

  3 april 2009 | Advies

  Het advies Minimum leerresultaten, interventie en intern toezicht levert commentaar op het Wetsvoorstel goed bestuur, goed onderwijs. Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen van wetten, die een slagvaardiger bestuur van onderwijsinstellingen mogelijk moeten maken.

  Verder lezen ›

 • De stand van educatief Nederland 2009

  10 februari 2009 | Advies

  Maatschappelijke voorhoedes uit bedrijfsleven, politiek, sport en cultuur kunnen een grotere rol spelen in het onderwijs. Ook zou de discussie over wat leerlingen leren gevoerd moeten worden met alle docenten, ouders, leerlingen, vakgenoten en de branche. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid van de maatschappij bij het onderwijs. Uitverkocht.

  Verder lezen ›