2009

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Tien jaar adviezen over leraren en lerarenopleidingen: overzicht en balans

  21 december 2009 | Studie

  Deze publicatie is één van de zogenoemde 'acquis' die de Onderwijsraad de laatste jaren heeft doen samenstellen. Twee onderzoekers analyseren de advisering van de raad over het onderwerp leraren. Zij gaan na welke standpunten de raad heeft ingenomen en hoe de advisering heeft doorgewerkt in de discussie en de besluitvorming. 

  Verder lezen ›

 • Aandachtspunten voor het onderwijs bij de economische crisis

  18 december 2009 | Studie

  De economische crisis was voor de Onderwijsraad aanleiding om een interne discussie te organiseren over de mogelijke gevolgen van deze crisis voor het onderwijs. Daartoe is in het voorjaar van 2009 een ‘adviesestafette’ gestart waarbij alle raadsleden hun ideeën daarover konden doorgeven. Vervolgens heeft daarover een interne gedachtewisseling plaatsgevonden. De voorliggende notitie is daaruit voortgekomen. In deze beknopte studie zijn een vijftal aandachtspunten uitgewerkt, die van belang zijn bij het adviseren aan de bewindslieden en aan de Tweede Kamer vanwege de economische recessie waarin ons land momenteel is verzeild. Deze notitie dient in de eerste plaats als achtergrond bij komende adviesprojecten van de Onderwijsraad, maar de raad verwacht dat deze notitie ook informatie bevat die interessant is voor een bredere doelgroep.

  Verder lezen ›

 • De weg naar de hogeschool

  30 november 2009 | Advies

  De Onderwijsraad buigt zich in dit advies over de aansluiting tussen middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De uitval van mbo’ers in het hoger beroepsonderwijs is aan de hoge kant en het rendement aan de lage kant. De raad ziet echter geen reden om het algemeen instroomrecht vanuit mbo-opleidingen in het hoger beroepsonderwijs te beperken. 

  Verder lezen ›

 • De positie van het middelbaar beroepsonderwijs in het buitenland

  23 november 2009 | Studie

  Studie naar de multifunctionaliteit van beroepsonderwijs op middelbaar niveau in de Verenigde Staten en enkele Europese landen.

  Verder lezen ›

 • Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs

  23 november 2009 | Verkenning

  In deze verkenning schetst de Onderwijsraad de stand van zaken in het middelbaar beroepsonderwijs en gaat hij na in hoeverre het systeem toekomstbestendig is. De conclusie is dat dit inderdaad het geval is, en dat er drie ontwikkelingsrichtingen denkbaar zijn waarin het middelbaar beroepsonderwijs zich verder kan ontwikkelen. Het is met name aan de sector zelf om – uiteraard binnen wettelijke grenzen - keuzes te maken, eventueel ook op locatieniveau. De onderscheiden richtingen zijn: 1) meer verbindingen met algemeen voortgezet onderwijs; 2) verdere verticalisering binnen de beroepskolom; en 3) betere benutting van private mogelijkheden. 

  Verder lezen ›

 • Naar doelmatiger onderwijs

  13 november 2009 | Advies

  Het onderwijs stevent af op een stevig debat over doelmatigheid. Doelmatigheid is echter geen doel op zich. De Onderwijsraad wil stimuleren dat scholen zich sterker richten op het bereiken van een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit met de huidige middelen. Draconische bezuinigingen zijn niet realistisch, maar zoeken naar doelmatigheidswinst is legitiem. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het versterken van doelmatigheidsbesef. Het kostenbesef binnen het onderwijs kan omhoog. En ook kan met de huidige inzet van middelen en personeel een beter resultaat worden bereikt. 

  Verder lezen ›

 • Werkprogramma 2010

  15 september 2009 | Advies

  Verder lezen ›

 • Acquis hoger onderwijs

  30 juli 2009 | Studie

  De Onderwijsraad heeft ResearchNed gevraagd een acquis op te stellen van de adviezen die de raad de afgelopen tien jaar heeft uitgebracht over hoger onderwijs. 

  Verder lezen ›

 • Kaders voor de referentieniveaus

  24 juli 2009 | Advies

  Het advies Kaders voor de referentieniveaus geeft commentaar bij het voorstel van wet tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden bij leerlingen.

  Verder lezen ›

 • De aansluiting tussen vraag en aanbod van postsecundair onderwijs

  9 juli 2009 | Studie

  Het CHEPS heeft een inventarisatie uitgevoerd van de manier waarop in diverse landen wordt tegemoetgekomen aan de vraag naar postsecundair onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Behoefte postsecundair onderwijs

  9 juli 2009 | Studie

  De Onderwijsraad heeft ResearchNed verzocht een onderzoek te doen naar de behoeften van potentiële deelnemers aan postsecundair onderwijs en de mate waarin het bestaande aanbod daarop inspeelt.

  Verder lezen ›

 • Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

  9 juli 2009 | Verkenning

  Het publieke onderwijs voor volwassenen zou meer deeltijdmogelijkheden moeten aanbieden, de examencommissies in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs kunnen hun rol in het volwassenenonderwijs sterker profileren. Het private onderwijs voor volwassenen kan strikter worden gelegd langs de lat van het Europees Kwalificatiekader en de afrondende diplomering na het volgen van een veelheid aan cursussen vraagt om een zekere vorm van toezicht.

  Verder lezen ›

 • Kwaliteitsborging van het eindniveau van aanstaande leraren

  25 mei 2009 | Advies

  Het advies Kwaliteitsborging van het eindniveau van aanstaande leraren gaat over de kwaliteit van de lerarenopleidingen. De raad doet enkele aanbevelingen die moeten leiden tot versterking van het vertrouwen van de samenleving in deze kwaliteit. Een belangrijk element daarbij is het voorstel om een Landelijke Examencommissie Lerarenopleidingen hbo in het leven te roepen. Deze commissie dient de normen vast te stellen voor het toetsen van vakkennis van aanstaande leraren.

   

  Verder lezen ›

 • Buiten de gebaande paden

  19 mei 2009 | Advies

  Op verzoek van minister Klink van VWS heeft een aantal adviesraden zich gebogen over de vraag hoe sectoren buiten de gezondheidszorg een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van op sociaal-economische factoren gebaseerde verschillen in gezondheid.

  Onderwijs doet al veel aan gezondheidsbevordering. Er is geen behoefte aan nog meer lesbrieven of leerpakketten over dit onderwerp. Toch kunnen er op dit gebied nog gerichte maatregelen worden genomen, waarbij gedacht kan worden aan normen voor het binnenklimaat op scholen en aan bewegingsonderwijs voor alle leerplichtige leerlingen.

  Verder lezen ›

 • Ervaren deficiënties door havo en mbo-opleidingen in de basisbagage van vmbo'ers

  23 april 2009 | Studie

  Zowel havo- als mbo-opleidingen constateren tekortkomingen in de bagage van studenten met een vmbo-vooropleiding. Het GION trekt deze conclusie op basis van onder andere een internetenquête.  

  Verder lezen ›

 • Examens in het vmbo

  23 april 2009 | Advies

  Net als in havo en vwo kan volgens de raad ook in het vmbo de eis worden gesteld van maximaal één 5 voor de basisvakken Nederlands en Engels, mits daarbij voor de beroepsgerichte leerwegen Engels wordt vervangen door het beroepsgerichte programma.

  Verder lezen ›

 • Vernieuwd toezicht

  10 april 2009 | Advies

  De Onderwijsraad geeft in dit advies commentaar op de voorgenomen wijzigingen van de WOT (Wet op het onderwijstoezicht). Deze wijzigingen beogen een nieuw kader te scheppen voor het toezicht van de Onderwijsinspectie. 

  Verder lezen ›

 • Minimum leerresultaten, interventie en intern toezicht

  3 april 2009 | Advies

  Het advies Minimum leerresultaten, interventie en intern toezicht levert commentaar op het Wetsvoorstel goed bestuur, goed onderwijs. Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen van wetten, die een slagvaardiger bestuur van onderwijsinstellingen mogelijk moeten maken.

  Verder lezen ›

 • Baas over eigen school

  10 februari 2009 | Studie

  Doordecentralisatie van huisvesting in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs blijkt positieve gevolgen te kunnen hebben. Daar staat wel tegenover dat de onderwijsinstellingen een extra risico dragen en dat doordecentralisatie veeleal gepaard gaat met een fysieke concentratie van onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Maatschappelijke oriëntaties in het onderwijs

  10 februari 2009 | Studie

  Deze studie gaat over maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het hoger onderwijs (hbo en wo) en over de rol van maatschappelijke elites. Kan het hoger onderwijs bijdragen aan de ontwikkeling van burgerschap bij de elite?

  Verder lezen ›