2011

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Een andere kijk op talent

  8 december 2011 | Studie

  Uitgangspunt van dit essay is dat achterstanden in Nederland nog steeds voor een deel een maatschappelijk verschijnsel vormen. Op basis van diverse studies wordt dit uitgangspunt verder uitgewerkt en geconcretiseerd. De auteurs maken aannemelijk dat talent niet puur een individuele kwestie is. Maatschappelijke belemmeringen spelen nog steeds een belangrijke rol bij het al dan niet kunnen ontwikkelen van talent.

  Verder lezen ›

 • Maatschappelijke achterstanden (studie)

  8 december 2011 | Studie

  Ter voorbereiding op de publicatie van de verkenning hebben PON en IVA een onderzoek uitgevoerd waarin meningen van experts rondom mogelijke nieuwe achterstandsgroepen en -dimensies zijn verzameld.

  Verder lezen ›

 • Maatschappelijke achterstanden van de toekomst

  8 december 2011 | Verkenning

  De arbeidsmarkt stelt steeds weer nieuwe en vaak ook zwaardere eisen aan de komende generaties. Het onderwijs moet hierop inspelen en jongeren de gelegenheid geven zich op de toekomst voor te bereiden. Aanwezig talent dient optimaal te worden benut. De raad brengt in deze verkenning maatschappelijke ontwikkelingen in kaart en de risico's op achterstand die daarmee samenhangen. Hieruit volgen enkele beleidsimplicaties.

  Verder lezen ›

 • Lukt het, loopt het, leert het?

  8 november 2011 | Studie

  Deze studie bevat een verslag van een onderzoek naar innovaties in het onderwijs. De centrale vraagstelling bij dit onderzoek luidt: Is het onderwijs in staat het verbeterproces zelf vorm te geven en wordt dit op adequate wijze door de overheid gesteund?

  Verder lezen ›

 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen

  8 november 2011 | Advies

  Grootschalige onderwijsvernieuwingen hebben in het onderwijs vaak niet tot de verwachte resultaten geleid. Op verzoek van de Tweede Kamer brengt de Onderwijsraad een advies uit over de vraag hoe de bestaande onderwijspraktijk stapsgewijs kan worden verbeterd.

  Verder lezen ›

 • Talen in het Hoger Onderwijs

  11 oktober 2011 | Studie

  Het IOWO analyseert in deze studie hoe het met de verengelsing van het hoger onderwijs is gesteld in Nederland, Denemarken, Spanje en Polen. Daarbij wordt ook gekeken naar de gevolgen die verengelsing heeft op de positie van de nationale (en regionale) taal.

  Verder lezen ›

 • Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

  11 oktober 2011 | Advies

  In dit advies staat de vraag centraal hoe de overheid, de onderwijsinstellingen en andere actoren in het onderwijs een evenwichtig taalbeleid kunnen voeren, waardoor enerzijds de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige Engelstalige opleidingen wordt bevorderd en anderzijds de positie van het Nederlands als taal van cultuur en wetenschap gewaarborgd blijft. Het advies is geschreven op verzoek van de Eerste Kamer.

  Verder lezen ›

 • Hoger onderwijs voor de toekomst

  22 september 2011 | Advies

  In dit advies reageert de Onderwijsraad op de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. De raad staat achter de ambitie van de agenda voor meer kwaliteit en differentiatie. Hij is echter van mening dat de innovatieve kracht van de samenleving door ons hoger onderwijs nog verder versterkt kan worden. Uitstekend hoger onderwijs is nodig voor economische groei en heeft een intrinsieke waarde zowel voor de deelnemers als voor de maatschappij. Vanuit deze visie formuleert de raad vier aanbevelingen.

  Verder lezen ›

 • Werkprogramma 2012

  20 september 2011 | Advies

  Het Werkprogramma 2012 geeft een overzicht van de onderwerpen waar de raad in 2012 over zal adviseren.

  Verder lezen ›

 • Memo SLO over advies tweede fase havo-vwo

  29 augustus 2011 | Studie

  Korte notitie over de positie van wiskunde A, B, C en D in de tweede fase van havo en vwo.

  Verder lezen ›

 • APS-notitie wiskunde bovenbouw havo-vwo

  29 augustus 2011 | Studie

  Op 20 juni 2011 werd APS benaderd door de Onderwijsraad met de vraag in een beknopte notitie enige achtergrondinformatie te geven over de actuele stand van zaken van het wiskundeonderwijs in de bovenbouw van havo en vwo.

  Verder lezen ›

 • Profielen in de bovenbouw havo-vwo

  29 augustus 2011 | Advies

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de profielstructuur in havo en vwo vereenvoudigen door het aantal profielen te verminderen. Zij heeft de Onderwijsraad hierover om advies gevraagd. Leidt vermindering van het aantal profielen tot betere organiseerbaarheid, meer doelmatigheid en focus op de kern? Als randvoorwaarde stelt de minister dat zij denkt aan een verandering onder verder gelijkblijvende omstandigheden. De breedte van het onderwijsaanbod op een school moet overeind blijven; er wordt niet gedacht aan nieuwe vakken of vakinhoudelijke wijzigingen.

  Verder lezen ›

 • Advies op grond van artikel 76m, zesde lid WVO

  1 augustus 2011 | Advies

  De Onderwijsraad adviseert het college van burgemeester en wethouders van Schoonhoven over een geschil tussen dit college en de commissie die is ingesteld als bevoegd gezag van de openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs het Schoonhovens College te Schoonhoven.

  Verder lezen ›

 • Wijziging van de Wet studiefinanciering

  22 juli 2011 | Advies

  De Onderwijsraad reageert in dit advies op het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000. Deze wijziging houdt verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor masteropleidingen in het sociaal leenstelsel.

  Verder lezen ›

 • Verhogen prestaties leerlingen basisonderwijs

  20 juni 2011 | Studie

  De Onderwijsraad heeft aan TNS NIPO gevraagd de meningen te peilen van leerkrachten, internbegeleiders en taal- en rekencoördinatoren en schoolleiders over het verhogen van leerprestaties. De resultaten van dit onderzoek staan in dit rapport.

  Verder lezen ›

 • Een stevige basis voor iedere leerling

  20 juni 2011 | Advies

  De Onderwijsraad ondersteunt in grote lijnen de kabinetsplannen voor het primair onderwijs, zoals die zijn neergelegd in het actieplan Basis voor presteren. Hij staat positief tegenover de in het actieplan voorgestelde maatregelen om opbrengstgericht te werken. Op enkele punten acht de raad verbetering van het actieplan mogelijk. Hij formuleert vier aanbevelingen.

  Verder lezen ›

 • Toetsing in het primair onderwijs

  30 mei 2011 | Advies

  De raad geeft in dit advies commentaar op de kabinetsplannen rondom toetsing in het primair onderwijs. De raad kan zich vinden in het verplichten van een eindtoets voor doorstroomrelevante vakken en van een leerlingvolgsysteem in het primair onderwijs. Hij geeft aan dat op enkele onderdelen het wetsvoorstel dat dit regelt, heroverweging verdient.

  Verder lezen ›

 • Passend onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

  4 mei 2011 | Advies

  De raad adviseert over het concept-wetsvoorstel passend onderwijs. Dit concept-wetsvoorstel beoogt een herziening van het stelsel van speciale onderwijszorg.

  Verder lezen ›

 • Het zij-instroomtraject

  19 april 2011 | Studie

  Deze notitie geeft een korte beschrijving van het zij-instroomtraject.

  Verder lezen ›

 • Hoe goed leiden wij (v)mbo-docenten op?

  19 april 2011 | Studie

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de opleiding van leraren voor het (v)mbo. In hoeverre vormt de huidige tweedegraads lerarenopleiding een goede voorbereiding op het leraarschap in het beroepsonderwijs?

  Verder lezen ›