2011

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Een andere kijk op talent

  8 december 2011 | Studie

  Uitgangspunt van dit essay is dat achterstanden in Nederland nog steeds voor een deel een maatschappelijk verschijnsel vormen. Op basis van diverse studies wordt dit uitgangspunt verder uitgewerkt en geconcretiseerd. De auteurs maken aannemelijk dat talent niet puur een individuele kwestie is. Maatschappelijke belemmeringen spelen nog steeds een belangrijke rol bij het al dan niet kunnen ontwikkelen van talent.

  Verder lezen ›

 • Maatschappelijke achterstanden (studie)

  8 december 2011 | Studie

  Ter voorbereiding op de publicatie van de verkenning hebben PON en IVA een onderzoek uitgevoerd waarin meningen van experts rondom mogelijke nieuwe achterstandsgroepen en -dimensies zijn verzameld.

  Verder lezen ›

 • Lukt het, loopt het, leert het?

  8 november 2011 | Studie

  Deze studie bevat een verslag van een onderzoek naar innovaties in het onderwijs. De centrale vraagstelling bij dit onderzoek luidt: Is het onderwijs in staat het verbeterproces zelf vorm te geven en wordt dit op adequate wijze door de overheid gesteund?

  Verder lezen ›

 • Talen in het Hoger Onderwijs

  11 oktober 2011 | Studie

  Het IOWO analyseert in deze studie hoe het met de verengelsing van het hoger onderwijs is gesteld in Nederland, Denemarken, Spanje en Polen. Daarbij wordt ook gekeken naar de gevolgen die verengelsing heeft op de positie van de nationale (en regionale) taal.

  Verder lezen ›

 • Memo SLO over advies tweede fase havo-vwo

  29 augustus 2011 | Studie

  Korte notitie over de positie van wiskunde A, B, C en D in de tweede fase van havo en vwo.

  Verder lezen ›

 • APS-notitie wiskunde bovenbouw havo-vwo

  29 augustus 2011 | Studie

  Op 20 juni 2011 werd APS benaderd door de Onderwijsraad met de vraag in een beknopte notitie enige achtergrondinformatie te geven over de actuele stand van zaken van het wiskundeonderwijs in de bovenbouw van havo en vwo.

  Verder lezen ›

 • Verhogen prestaties leerlingen basisonderwijs

  20 juni 2011 | Studie

  De Onderwijsraad heeft aan TNS NIPO gevraagd de meningen te peilen van leerkrachten, internbegeleiders en taal- en rekencoördinatoren en schoolleiders over het verhogen van leerprestaties. De resultaten van dit onderzoek staan in dit rapport.

  Verder lezen ›

 • Het zij-instroomtraject

  19 april 2011 | Studie

  Deze notitie geeft een korte beschrijving van het zij-instroomtraject.

  Verder lezen ›

 • Hoe goed leiden wij (v)mbo-docenten op?

  19 april 2011 | Studie

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de opleiding van leraren voor het (v)mbo. In hoeverre vormt de huidige tweedegraads lerarenopleiding een goede voorbereiding op het leraarschap in het beroepsonderwijs?

  Verder lezen ›

 • Versterken partnerschap beroepsonderwijs en bedrijfsleven via begeleiding op de werkplek

  19 april 2011 | Studie

  Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar mogelijkheden om via werkbegeleiders en praktijkopleiders te komen tot een betere benutting van het werkplekleren in het bedrijfsleven. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het ICLON (Universiteit Leiden).

  Verder lezen ›

 • Begeleiden van leren in de praktijk

  19 april 2011 | Studie

  Verslag van gesprekken die zijn gevoerd met vertegenwoordigers van brancheorganisaties en bedrijven over de manier waarop zij vormgeven aan stages binnen hun branche of bedrijf. Het gaat hierbij om stages binnen de gehele kolom van het beroepsonderwijs, van vmbo tot hbo.

  Verder lezen ›

 • Vormen van onderwijs

  29 maart 2011 | Studie

  Dit rapport van Ike Overdiep (Opus 8 VOF) geeft een overzicht van vormende initiatieven die in de onderwijspraktijk te vinden zijn. Het overzicht beoogt niet volledig of representatief te zijn, wel een aannemelijke impressie te schilderen.

  Verder lezen ›

 • Docenten over vorming en persoonsontwikkeling

  29 maart 2011 | Studie

  Dit deelonderzoek richt zich met name op de persoonsvorming, maar ook elementen van maatschappelijke vorming komen aan de orde. Het onderzoek is uitgevoerd door Berber Vreugdenhil-Tolsma en Marleen Kranenburg-Kaptein, onder supervisie van lector Pieter Vos.

  Verder lezen ›

 • Opvattingen Eerste Kamer over vorming

  29 maart 2011 | Studie

  In dit rapport van Miek Laemers en Aniek Thiessen worden de opvattingen over vorming in het onderwijs geïnventariseerd, zoals die in de Eerste Kamer naar voren zijn gebracht tijdens de debatten over een aantal belangrijke onderwijswetten.

  Verder lezen ›

 • Essays over vorming in het onderwijs

  29 maart 2011 | Studie

  In deze bundel laat een aantal deskundigen zijn licht schijnen over vorming in het onderwijs. De eerste twee essays zijn algemeen van aard, de overige essays behandelen steeds een bepaalde onderwijssector.

  Verder lezen ›

 • Uitdagend en ambitieus onderwijs

  7 maart 2011 | Studie

  Zijn Nederlandse leerlingen en studenten voldoende ambitieus? En worden zij door het onderwijs voldoende gestimuleerd en uitgedaagd? Deze studie bevat dertien casebeschrijvingen van scholen uit alle sectoren van het onderwijs. De hoofdvraag: welke invloed heeft uitdagend en ambitieus onderwijs op de motivatie van leerlingen en studenten?

  Verder lezen ›

 • Achtergronden bij het advies Excellente leraren als inspirerend voorbeeld

  7 maart 2011 | Studie

  Deze studie geeft achtergrondinformatie bij het advies Excellente leraren in het onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Naar excellente scholen, leraren, leerlingen en studenten

  7 maart 2011 | Studie

  Op verzoek van de Onderwijsraad beantwoordt het onderzoeksbureau ITS in deze publicatie een aantal vragen rondom excellentie in het onderwijs.

  Verder lezen ›