2013

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Herijking bekwaamheidseisen

  19 december 2013 | Advies

  De minister heeft de Onderwijsraad verzocht om een advies uit te brengen over het voorstel van de Onderwijscoöperatie voor herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

  Verder lezen ›

 • Meer kansen voor kwetsbare jongeren

  12 december 2013 | Advies

  Een startkwalificatie is van groot belang voor de zelfredzaamheid van jongeren. Door hogere eisen wordt het voor kwetsbare jongeren echter moeilijker om deze minimale basis te verwerven. Dit advies richt zich op de vraag hoe ook deze jongeren voorbereid kunnen worden op een zelfstandige en waardevolle positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

  Verder lezen ›

 • Een smalle kijk op onderwijskwaliteit

  4 november 2013 | Advies

  In deze derde editie van de Stand van educatief Nederland geeft de raad een analyse van het Nederlandse onderwijs. Hoe staat het onderwijs er voor? Is het goed voorbereid op de toekomst? De raad constateert dat het Nederlands onderwijs het in internationale vergelijkingen goed doet. Maar hij signaleert daarnaast een aantal risico's. Om deze risico's te verkleinen formuleert de raad een drietal uitdagingen voor het onderwijsbeleid.

  Verder lezen ›

 • Een smalle kijk op onderwijskwaliteit; deel B

  4 november 2013 | Studie

  Deel B van de publicatie

  Verder lezen ›

 • Een smalle kijk op onderwijskwaliteit; deel C

  4 november 2013 | Studie

  Deel C bij het advies Een smalle kijk op onderwijskwaliteit geeft een meer gedetailleerde beschrijving van de ontwikkelingen in het beleid van de onderwijsinstellingen en de overheid zelf.

  Deel C is niet als afzonderlijke publicatie verschenen, maar is in het drukwerk onderdeel van het boekwerk.

  Verder lezen ›

 • Ontwikkelingen in het onderwijs

  4 november 2013 | Studie

  De Onderwijsraad vroeg circa 70 sleutelpersonen uit onderwijs en beleid naar de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijs van de afgelopen jaren. Daaruit kwamen 31 ontwikkelingen naar voren. In opdracht van de Onderwijsraad heeft TNS NIPO deze 31 ontwikkelingen voorgelegd aan een steekproef van docenten, directie/bestuur, ouders en studenten. In totaal vulden ruim 1100 respondenten een online enquête in, die voornamelijk bestond uit het beoordelen van de ontwikkelingen in termen van herkenning en oordeel (positief of negatief). Aan het begin van de enquête is de respondent in een open vraag gevraagd naar de voor hem of haar belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Reacties op het essay van Dinand Webbink

  4 november 2013 | Studie

  De Onderwijsraad heeft aan vijf deskundigen een reactie gevraagd op het essay van Dinand Webbink. In dit document zijn de reacties verzameld.

  Verder lezen ›

 • Efficiency in education

  4 november 2013 | Studie

  In dit essay gaat Dinand Webbink (hoogleraar Erasmus School of Economics) nader in op doelgericht werken aan onderwijskwaliteit en doelmatigheid ('efficiency') in de context van onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Doelmatigheidsbesef in het onderwijs

  4 november 2013 | Studie

  Dit rapport van het onderzoeksbureau Ecorys doet verslag van een onderzoek naar hoe scholen proberen zo doelmatig mogelijk met hun beperkte financiële middelen om te gaan. Op basis van een aantal case-studies in primair en voortgezet onderwijs wordt nagegaan welke keuzes er op dit gebied worden gemaakt.

  Verder lezen ›

 • De bestrijding van onderwijsachterstanden

  12 september 2013 | Studie

  Het ITS heeft op verzoek van de Onderwijsraad een overzicht gemaakt van de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van de effectiviteit van maatregelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden.

  Verder lezen ›

 • Vooruitgang boeken met achterstandsmiddelen

  12 september 2013 | Advies

  De Onderwijsraad pleit voor het handhaven van het huidige volume van achterstandsmiddelen. Voorts adviseert hij de verdeelsystematiek van de middelen te vereenvoudigen en scholen aan te sporen transparanter te zijn over hun beleid en besteding van het geld. Tegelijkertijd is het nodig te investeren in gericht onderzoek om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van verschillende maatregelen.

  Verder lezen ›

 • Adviesaanvraag afwijzing huisvestingsaanvraag SIO

  10 juli 2013 | Advies

  Op verzoek van het college van B&W van de gemeente Amsterdam heeft de Onderwijsraad advies uitgebracht over de huisvestingsaanvraag van de SIO (Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam), in relatie tot de vrijheid van richting en de vrijheid van inrichting. De raad concludeert dat het college binnen het huidig wettelijk kader geen aanvullende voorwaarden kan stellen voordat hij een huisvestingsaanvraag toekent. Evenwel is de raad van oordeel dat het bestaande wettelijke kader aangepast zou moeten worden om voorafgaand aan bekostiging nadere voorwaarden te kunnen stellen aan de kwaliteit van de op te richten school.

  Verder lezen ›

 • Onderwijs in ondernemerschap

  27 juni 2013 | Advies

  De raad pleit in dit advies voor aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs. Na beëindiging van het stimuleringsprogramma van de overheid in 2013 is het aan de instellingen om het onderwijs in ondernemerschap verder te ontwikkelen.

  Verder lezen ›

 • Bestuurlijke arrangementen in succesvolle onderwijslanden

  16 april 2013 | Studie

  Deze op verzoek van de Onderwijsraad geschreven studie is gericht op het onderwijs in Canada, Finland en Singapore. Op basis van de PISA-scores mag geconcludeerd worden dat deze landen succesvolle onderwijssystemen kennen. Kan Nederland iets leren van de bestuurlijke arrangementen die in deze landen ten grondslag liggen aan het onderwijs?

  Verder lezen ›

 • Professional governance

  16 april 2013 | Studie

  Deze studie geeft een overzicht van de wetenschappelijke inzichten rond governance en professionaliteit. De studie is in opdracht van de Onderwijsraad geschreven ter voorbereiding van het advies Publieke belangen dienen.

  Verder lezen ›

 • Publieke belangen dienen

  16 april 2013 | Advies

  De verdeling van verantwoordelijkheden in het Nederlandse onderwijs luistert nauw. De overheid moet zich ervan vergewissen dat aanbieders van onderwijs zich bewegen binnen de kaders die de wet stelt.

  Verder lezen ›

 • Jaarboekje 2012 'Wat drijft de leraar'

  11 maart 2013 | Studie

  Verder lezen ›

 • De leraar als (on)eigentijdse professional. Reflecties over de 'moderne professionaliteit' van leerkrachten

  11 maart 2013 | Studie

  Verder lezen ›

 • Professionaliteitsbeleving van leraren

  7 maart 2013 | Studie

  Het ICLON geeft in deze studie een aantal casusbeschrijvingen van leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De beschrijvingen geven weer op welke manier de leraren hun eigen professionaliteit en professionele ruimte karakteriseren.

  Verder lezen ›

 • 'Bumpy moments' in de dagelijkse onderwijspraktijk

  7 maart 2013 | Studie

  Het ecbo heeft een studie gemaakt van dilemma's die docenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk ervaren. De studie geeft zo inzicht in de 'binnenkant' van het leraarschap.

  Verder lezen ›