2013

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Een smalle kijk op onderwijskwaliteit; deel B

  4 november 2013 | Studie

  Deel B van de publicatie

  Verder lezen ›

 • Een smalle kijk op onderwijskwaliteit; deel C

  4 november 2013 | Studie

  Deel C bij het advies Een smalle kijk op onderwijskwaliteit geeft een meer gedetailleerde beschrijving van de ontwikkelingen in het beleid van de onderwijsinstellingen en de overheid zelf.

  Deel C is niet als afzonderlijke publicatie verschenen, maar is in het drukwerk onderdeel van het boekwerk.

  Verder lezen ›

 • Ontwikkelingen in het onderwijs

  4 november 2013 | Studie

  De Onderwijsraad vroeg circa 70 sleutelpersonen uit onderwijs en beleid naar de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijs van de afgelopen jaren. Daaruit kwamen 31 ontwikkelingen naar voren. In opdracht van de Onderwijsraad heeft TNS NIPO deze 31 ontwikkelingen voorgelegd aan een steekproef van docenten, directie/bestuur, ouders en studenten. In totaal vulden ruim 1100 respondenten een online enquête in, die voornamelijk bestond uit het beoordelen van de ontwikkelingen in termen van herkenning en oordeel (positief of negatief). Aan het begin van de enquête is de respondent in een open vraag gevraagd naar de voor hem of haar belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Reacties op het essay van Dinand Webbink

  4 november 2013 | Studie

  De Onderwijsraad heeft aan vijf deskundigen een reactie gevraagd op het essay van Dinand Webbink. In dit document zijn de reacties verzameld.

  Verder lezen ›

 • Efficiency in education

  4 november 2013 | Studie

  In dit essay gaat Dinand Webbink (hoogleraar Erasmus School of Economics) nader in op doelgericht werken aan onderwijskwaliteit en doelmatigheid ('efficiency') in de context van onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Doelmatigheidsbesef in het onderwijs

  4 november 2013 | Studie

  Dit rapport van het onderzoeksbureau Ecorys doet verslag van een onderzoek naar hoe scholen proberen zo doelmatig mogelijk met hun beperkte financiële middelen om te gaan. Op basis van een aantal case-studies in primair en voortgezet onderwijs wordt nagegaan welke keuzes er op dit gebied worden gemaakt.

  Verder lezen ›

 • De bestrijding van onderwijsachterstanden

  12 september 2013 | Studie

  Het ITS heeft op verzoek van de Onderwijsraad een overzicht gemaakt van de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van de effectiviteit van maatregelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden.

  Verder lezen ›

 • Bestuurlijke arrangementen in succesvolle onderwijslanden

  16 april 2013 | Studie

  Deze op verzoek van de Onderwijsraad geschreven studie is gericht op het onderwijs in Canada, Finland en Singapore. Op basis van de PISA-scores mag geconcludeerd worden dat deze landen succesvolle onderwijssystemen kennen. Kan Nederland iets leren van de bestuurlijke arrangementen die in deze landen ten grondslag liggen aan het onderwijs?

  Verder lezen ›

 • Professional governance

  16 april 2013 | Studie

  Deze studie geeft een overzicht van de wetenschappelijke inzichten rond governance en professionaliteit. De studie is in opdracht van de Onderwijsraad geschreven ter voorbereiding van het advies Publieke belangen dienen.

  Verder lezen ›

 • Jaarboekje 2012 'Wat drijft de leraar'

  11 maart 2013 | Studie

  Verder lezen ›

 • De leraar als (on)eigentijdse professional. Reflecties over de 'moderne professionaliteit' van leerkrachten

  11 maart 2013 | Studie

  Verder lezen ›

 • Professionaliteitsbeleving van leraren

  7 maart 2013 | Studie

  Het ICLON geeft in deze studie een aantal casusbeschrijvingen van leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De beschrijvingen geven weer op welke manier de leraren hun eigen professionaliteit en professionele ruimte karakteriseren.

  Verder lezen ›

 • 'Bumpy moments' in de dagelijkse onderwijspraktijk

  7 maart 2013 | Studie

  Het ecbo heeft een studie gemaakt van dilemma's die docenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk ervaren. De studie geeft zo inzicht in de 'binnenkant' van het leraarschap.

  Verder lezen ›

 • Het werven en binden van leraren

  24 januari 2013 | Studie

  Het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing) van de Universiteit

  Leiden heeft negen scholen bezocht met veel hoogopgeleide professionals (verdeeld over primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) en beschreven hoe die scholen erin slagen deze docenten binnen te halen en aan zich te binden.

  Verder lezen ›

 • Waar zitten de goede docenten

  24 januari 2013 | Studie

  ResearchNed heeft door middel van een literatuurstudie en data-analyses achterhaald welke leerlingen kiezen voor een onderwijsopleiding en -loopbaan en waarom zij die keuzes maken.

  Verder lezen ›