2014

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Doeltreffender onderwijstoezicht

  24 december 2014 | Advies

  De Onderwijsraad adviseert de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog dat beoogt het onderwijstoezicht doeltreffender te regelen. De raad beziet dit voorstel tegen de achtergrond van meer autonomie voor scholen en een streven naar hogere kwaliteit van onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Verhouding tussen zorgplicht en toelatingsbeleid

  18 december 2014 | Advies

  De Onderwijsraad adviseert staatssecretaris Dekker (onderwijs) over de vraag hoe de zorgplicht van scholen in het kader van passend onderwijs zich verhoudt tot de mogelijkheid van bijzondere scholen om een toelatingsbeleid te voeren. Ook geeft de raad aan in hoeverre artikel 23 Grondwet in overeenstemming is met artikel 2 van het eerste protocol EVRM (recht op onderwijs).

  Verder lezen ›

 • Een onderwijsstelsel met veerkracht

  8 december 2014 | Advies

  De Onderwijsraad gaat in op de vraag hoe het onderwijsstelsel zich kan blijven aanpassen aan veranderende eisen vanuit de samenleving. Een grote stelselwijziging op basis van een ontwerp van 'het beste stelsel' is daarbij niet de goede weg. De raad adviseert de overheid actiever te stimuleren dat variëteit in het stelsel ontstaat. Dit vergroot de veerkracht van het stelsel.

  Verder lezen ›

 • Meer innovatieve professionals

  25 november 2014 | Advies

  De raad concentreert zich in dit advies op de wijze waarop het hoger beroepsonderwijs meer innovatieve professionals kan opleiden. Hiervoor vindt de raad het nodig dat de verbindingen tussen de drie kerntaken van het hoger beroepsonderwijs (onderwijs, onderzoek en innovatie van het beroepenveld) worden versterkt.

  Verder lezen ›

 • Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan

  3 november 2014 | Advies

  Dit advies richt zich op de vraag hoe de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening bevorderd kan worden. De raad vindt dat een ononderbroken schoolloopbaan van jongeren een gezamenlijk uitgangspunt in de samenwerking zou moeten zijn. Daarvoor is het nodig dat schoolbesturen een actievere rol spelen in het lokale overleg met gemeenten. Ook zou de jeugdhulpverlening een structureel onderdeel moeten worden van de ondersteuningsstructuur op school.

  Verder lezen ›

 • Profielen in het vmbo

  17 oktober 2014 | Advies

  Op verzoek van de staatssecretaris adviseert de Onderwijsraad over het concept-wetsvoorstel Profielen in het vmbo. De raad ziet de invoering van de profielen als een goede stap in de richting van meer flexibiliteit en maatwerk, maar voor een toekomstbestendige vmbo is meer nodig. Hij geeft de staatssecretaris daarom in overweging om dit advies te bezien in samenhang met een door de raad nog op te stellen breder advies over het vmbo.

  Verder lezen ›

 • Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem

  2 oktober 2014 | Advies

  Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad onderzocht of de commissie-Dijsselbloem (2008) tot structurele verandering van de onderwijspolitiek heeft geleid. Ook beantwoordt de raad de vraag of er aanleiding is het huidige onderwijsbeleid te veranderen.

  Verder lezen ›

 • Wetsvoorstel sociale veiligheid op school

  16 september 2014 | Advies

  De Onderwijsraad adviseert staatssecretaris Dekker (onderwijs) het concept wetsvoorstel sociale veiligheid op school te heroverwegen. Scholen zijn nu al wettelijk verplicht te zorgen voor een veilig schoolklimaat, en daarmee ook voor sociale veiligheid. Antipestbeleid maakt daarvan onderdeel uit, zo stelt de raad. Scholen kunnen hierbij gebruikmaken van een antipestprogramma, maar moeten ook ruimte houden een andere aanpak te kiezen.

  Verder lezen ›

 • Werkprogramma 2015

  16 september 2014 | Advies

  Het Werkprogramma 2015 biedt een overzicht van de onderwerpen waarover de Onderwijsraad in 2015 zal adviseren.

  Verder lezen ›

 • Tbo-maatregel

  19 juni 2014 | Advies (concept)wetsvoorstel

  De Onderwijsraad adviseert staatssecretaris Dekker (onderwijs) de voorgestelde maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo-maatregel) te heroverwegen. Het onderwijsperspectief ontbreekt, zo stelt de raad. Bovendien is de raad niet overtuigd van de noodzaak, effectiviteit en uitvoerbaarheid van de voorgestelde tbo-maatregel.

  Verder lezen ›

 • Een eigentijds curriculum

  19 mei 2014 | Advies

  Dit advies richt zich op de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat het curriculum nu en in de toekomst voldoet aan eigentijdse eisen, zodat jongeren een stevige basis wordt geboden voor hun persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren.

  Verder lezen ›

 • Toegevoegde waarde

  7 april 2014 | Advies

  Leerwinst en toegevoegde waarde zijn goede instrumenten om scholen te helpen hun onderwijs te verbeteren. Ze zijn echter niet bruikbaar voor een oordeel over de kwaliteit van de school als geheel.

  Verder lezen ›

 • Humanisme als richting

  26 maart 2014 | Advies

  Op verzoek van de staatssecretaris beantwoordt de Onderwijsraad de vraag of het humanisme kan worden beschouwd als richting. De raad adviseert het humanisme te erkennen als richting zoals bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

  Verder lezen ›

 • Voorkomen draaideurconstructie

  17 maart 2014 | Advies

  De raad doet in dit advies aanbevelingen die bijdragen aan het voorkomen van bekostiging van nieuwe scholen waarvan te verwachten is dat ze niet aan de wettelijke eisen zullen voldoen.

   

  Verder lezen ›

 • Overgangen in het onderwijs

  3 maart 2014 | Advies

  De raad constateert dat overgangen in het onderwijs nu niet soepel genoeg verlopen. De raad pleit voor het centraal stellen van het belang van leerlingen tijdens overstapmomenten en werkt dit uitgangspunt uit in drie aanbevelingen.

  Verder lezen ›