2015

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Maatwerk binnen wettelijke kaders: eindtoetsing als ijkpunt voor het funderend onderwijs

  13 november 2015 | Advies

  De Onderwijsraad heeft op verzoek van de staatssecretaris een advies uitgebracht over de vraag in hoeverre het wenselijk is om in het primair en voortgezet onderwijs de wettelijke kaders van de eindtoetsing te verruimen.

  Verder lezen ›

 • Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

  5 oktober 2015 | Advies

  Begin juli 2015 heeft de minister van OCW de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 gepubliceerd. De Onderwijsraad heeft op verzoek van de minister advies uitgebracht over deze agenda.

  Verder lezen ›

 • Meerjarenagenda 2015-2020, werkprogramma 2016

  15 september 2015 | Advies

  De Meerjarenagenda 2015-2020 geeft aan langs welke programmalijnen de raad de komende jaren zal werken. In het werkprogramma 2016 worden de onderwerpen beschreven waarover de raad in 2016 zal adviseren.

  Verder lezen ›

 • Kwaliteit in het hoger onderwijs

  28 augustus 2015 | Advies

  De raad heeft zich op verzoek van de Minister van Onderwijs gebogen over de vraag op welke manier de kwaliteit van het hoger onderwijs op verantwoorde wijze verbeterd en gewaarborgd kan worden. Bij de beantwoording van die vraag staat de uitwerking van het concept kwaliteitscultuur centraal.

  Verder lezen ›

 • Een goede start voor het jonge kind

  2 juli 2015 | Advies

  Op 2 juli sprak de Onderwijsraad met de Tweede Kamer over Een goede start voor het jonge kind. In dit adviesgesprek pleitte de Onderwijsraad voor een integraal vrijwillig aanbod van hoge kwaliteit voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

  Verder lezen ›

 • Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap

  19 juni 2015 | Advies

  Het vmbo heeft te kampen met afnemende leerlingenaantallen in de basis- en beroepsgerichte leerwegen, een onoverzichtelijk aanbod en een negatief imago. De raad pleit in dit advies voor clustering van de vier leerwegen in het vmbo tot twee opleidingen: vakmanschap en mavo.

  Verder lezen ›

 • Wetsvoorstel lerarenregister

  18 mei 2015 | Advies

  De Onderwijsraad brengt advies uit over het wetsvoorstel dat het lerarenregister regelt. De raad ondersteunt de invoering van een publiekrechtelijk lerarenregister, maar adviseert om het voorstel op onderdelen aan te passen en om bij de totstandkoming en het functioneren van het register het eigenaarschap van de beroepsgroep beter te verzekeren.

  Verder lezen ›

 • Wetsvoorstel samenwerkingsscholen

  22 april 2015 | Advies

  De Onderwijsraad brengt advies uit over het wetsvoorstel samenwerkingsscholen. De raad is kritisch over het wetsvoorstel en adviseert om het te heroverwegen en op een aantal punten aan te passen.

  Verder lezen ›