2015

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Maatwerk binnen wettelijke kaders: eindtoetsing als ijkpunt voor het funderend onderwijs

  13 november 2015 | Advies

  De Onderwijsraad heeft op verzoek van de staatssecretaris een advies uitgebracht over de vraag in hoeverre het wenselijk is om in het primair en voortgezet onderwijs de wettelijke kaders van de eindtoetsing te verruimen.

  Verder lezen ›

 • Tijd voor flexibiliteit

  13 november 2015 | Studie

  Ter voorbereiding van het advies over maatwerk heeft de Onderwijsraad aan Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een studie te verrichten naar flexibilisering van het onderwijs. De resultaten van de studie zijn neergelegd in zeven deelstudies en een overall-rapportage, Tijd voor flexibiliteit.

  Verder lezen ›

 • Flexibilisering primair en voortgezet onderwijs: Wet- en regelgeving en beleidsontwikkelingen

  13 november 2015 | Studie

  Ter voorbereiding van het advies over maatwerk heeft de Onderwijsraad aan Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een studie te verrichten naar flexibilisering van het onderwijs. De resultaten van de studie zijn neergelegd in zeven deelstudies en een overall-rapportage. Deze deelstudie gaat in op wet- en regelgeving en beleidsontwikkelingen.

  Verder lezen ›

 • Flexibilisering in het basisonderwijs: een historisch overzicht

  13 november 2015 | Studie

  Ter voorbereiding van het advies over maatwerk heeft de Onderwijsraad aan Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een studie te verrichten naar flexibilisering van het onderwijs. De resultaten van de studie zijn neergelegd in zeven deelstudies en een overall-rapportage.  Deze deelstudie geeft een historisch overzicht van flexibilisering in het primair onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Flexibilisering in het voortgezet onderwijs: een historisch overzicht

  13 november 2015 | Studie

  Ter voorbereiding van het advies over maatwerk heeft de Onderwijsraad aan Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een studie te verrichten naar flexibilisering van het onderwijs. De resultaten van de studie zijn neergelegd in zeven deelstudies en een overall-rapportage.  Deze deelstudie geeft een historisch overzicht van flexibilisering in het voortgezet onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Effecten van flexibilisering en gepersonaliseerd leren

  13 november 2015 | Studie

  Ter voorbereiding van het advies over maatwerk heeft de Onderwijsraad aan Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een studie te verrichten naar flexibilisering van het onderwijs. De resultaten van de studie zijn neergelegd in zeven deelstudies en een overall-rapportage. Deze deelstudie betreft een literatuurstudie naar de effecten van flexibilisering.

  Verder lezen ›

 • Aanpakken van flexibilisering in po en vo in andere landen

  13 november 2015 | Studie

  Ter voorbereiding van het advies over maatwerk heeft de Onderwijsraad aan Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een studie te verrichten naar flexibilisering van het onderwijs. De resultaten van de studie zijn neergelegd in zeven deelstudies en een overall-rapportage. Deze deelstudie gaat in op flexibilisering in het onderwijs in andere landen.

  Verder lezen ›

 • Quickscan flexibilisering in het primair en voortgezet onderwijs

  13 november 2015 | Studie

  Ter voorbereiding van het advies over maatwerk heeft de Onderwijsraad aan Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een studie te verrichten naar flexibilisering van het onderwijs. De resultaten van de studie zijn neergelegd in zeven deelstudies en een overall-rapportage. Deze deelstudie bevat de resultaten van een enquête onder 68 basisscholen en 31 scholen voor voortgezet onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Praktijkvoorbeelden flexibilisering in het primair en voortgezet onderwijs

  13 november 2015 | Studie

  Ter voorbereiding van het advies over maatwerk heeft de Onderwijsraad aan Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een studie te verrichten naar flexibilisering van het onderwijs. De resultaten van de studie zijn neergelegd in zeven deelstudies en een overall-rapportage. Deze deelstudie beschrijft praktijkvoorbeelden van flexibilisering in basis- en voortgezet onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

  5 oktober 2015 | Advies

  Begin juli 2015 heeft de minister van OCW de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 gepubliceerd. De Onderwijsraad heeft op verzoek van de minister advies uitgebracht over deze agenda.

  Verder lezen ›

 • Meerjarenagenda 2015-2020, werkprogramma 2016

  15 september 2015 | Advies

  De Meerjarenagenda 2015-2020 geeft aan langs welke programmalijnen de raad de komende jaren zal werken. In het werkprogramma 2016 worden de onderwerpen beschreven waarover de raad in 2016 zal adviseren.

  Verder lezen ›

 • Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs. Deel 2: Empirisch onderzoek

  28 augustus 2015 | Studie

  Verslag van een empirisch onderzoek naar de kwaliteitszorg binnen Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs en naar de rol van kwaliteitscultuur daarin. Het onderzoek omvat een kwantitatieve inventarisatie van kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid en personeels- en scholingsbeleid bij alle hogescholen en universiteiten.

  Verder lezen ›

 • Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs. Deel 1: literatuurstudie

  28 augustus 2015 | Studie

  Literatuurstudie over kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur, uitgevoerd door het ITS (onderzoeksinstituut verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen).

  Verder lezen ›

 • Quality in Higher Education: A literature review

  28 augustus 2015 | Studie

  Literatuuronderzoek in opdracht van de Onderwijsraad door het CHEGG (Centre for Higher Education Governance Ghent). De onderzoekers hebben een internationaal onderzoek uitgevoerd naar visies op kwaliteit van hoger onderwijs, factoren die de onderwijskwaliteit bepalen, en de ontwikkeling van de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs in historisch en internationaal perspectief.

  Verder lezen ›

 • Kwaliteit in het hoger onderwijs

  28 augustus 2015 | Advies

  De raad heeft zich op verzoek van de Minister van Onderwijs gebogen over de vraag op welke manier de kwaliteit van het hoger onderwijs op verantwoorde wijze verbeterd en gewaarborgd kan worden. Bij de beantwoording van die vraag staat de uitwerking van het concept kwaliteitscultuur centraal.

  Verder lezen ›

 • De Onderwijsraad over basisonderwijs en onderwijs aan jonge kind

  24 augustus 2015 | Studie

  De Onderwijsraad laat met enige regelmaat over periodes van ongeveer tien jaar een acquis samenstellen waarin de adviezen over een bepaald onderwerp die in deze periode zijn uitgebracht worden beschreven en geëvalueerd. Dit acquis bestrijkt de periode 2002-2014 en heeft het basisonderwijs en het onderwijs aan het jonge kind tot onderwerp.

  Verder lezen ›

 • De Onderwijsraad over middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en een leven lang leren

  8 juli 2015 | Studie

  De Onderwijsraad laat met enige regelmaat over periodes van ongeveer tien jaar een acquis samenstellen waarin de adviezen over een bepaald onderwerp die in deze periode zijn uitgebracht worden beschreven en geëvalueerd. Dit acquis bestrijkt de periode 2003-2013 en heeft het middelbaar beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en een leven lang leren tot onderwerp.

  Verder lezen ›

 • Jonge kinderen zijn de toekomst

  2 juli 2015 | Studie

  Op verzoek van de Onderwijsraad heeft Sardes een startdocument opgesteld voor het advies over het jonge kind.

  Verder lezen ›

 • Een goede start voor het jonge kind

  2 juli 2015 | Advies

  Op 2 juli sprak de Onderwijsraad met de Tweede Kamer over Een goede start voor het jonge kind. In dit adviesgesprek pleitte de Onderwijsraad voor een integraal vrijwillig aanbod van hoge kwaliteit voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

  Verder lezen ›

 • Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap

  19 juni 2015 | Advies

  Het vmbo heeft te kampen met afnemende leerlingenaantallen in de basis- en beroepsgerichte leerwegen, een onoverzichtelijk aanbod en een negatief imago. De raad pleit in dit advies voor clustering van de vier leerwegen in het vmbo tot twee opleidingen: vakmanschap en mavo.

  Verder lezen ›