2016

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Verfijning vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

  15 december 2016 | Advies

  De staatssecretaris van Onderwijs heeft een vereenvoudigd bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs voor ogen. Hij vroeg de Onderwijsraad hoe – gegeven dit model – voldoende diversiteit in het onderwijsaanbod en met name een dekkend aanbod van vmbo-techniek behouden kunnen blijven. Naast het advies om het model beter aan te laten sluiten bij reële kosten, stelt de Onderwijsraad ook dat regionale samenwerking tussen scholen en besturen essentieel is om een dekkend onderwijsaanbod in stand te houden.

  Verder lezen ›

 • Passend onderwijs

  5 december 2016 | Advies

  De Ondewijsraad brengt advies uit over de voortgang en implementatie van passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

  Verder lezen ›

 • De financiering, organisatie van bekostiging van leven lang leren in Nederland

  13 oktober 2016 | Studie

  Dit onderzoek behandelt de wijze waarop in Nederland een leven lang leren wordt bekostigd.

  Verder lezen ›

 • Vakmanschap voortdurend in beweging

  13 oktober 2016 | Advies

  De Onderwijsraad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een advies uitgebracht over de vraag hoe de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt beter kan, zowel voor het einde van initiële opleidingen als erna, via een leven lang leren. De raad adviseert regioregie meer te benutten en pleit daarnaast voor het hervormen van de O&O-fondsen en het instellen van een persoonlijk postinitieel scholingsbudget.

  Verder lezen ›

 • Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs

  27 september 2016 | Advies

  In dit advies staat de vraag centraal hoe de professionele ruimte van leraren optimaal kan worden gecreëerd, benut en verantwoord. Het advies is geschreven op verzoek van de Tweede Kamer.

  Verder lezen ›

 • Werkprogramma 2017

  20 september 2016 | Advies

  Het Werkprogramma 2017 biedt een overzicht van de onderwerpen waarover de Onderwijsraad in 2017 zal adviseren.

  Verder lezen ›

 • Nieuwe scholen

  17 juni 2016 | Advies

  De Onderwijsraad brengt advies uit over het wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen.

  Verder lezen ›

 • Startdossier internationaliseringsagenda voor het onderwijs 2015-2020

  31 mei 2016 | Studie

  Deze studie, geschreven door dr. Henk Oonk, gaat uit van twee centrale vragen:

  Wat doen scholen in het po, het vo en het mbo momenteel aan internationalisering?

  Wat is de stand van zaken in andere landen omtrent internationalisering? Doen ze daar andere dingen? Loopt Nederland voor/achter op bepaalde gebieden? Wat is succesvol gebleken in het buitenland?

  Verder lezen ›

 • Internationalisering van de jongerencultuur

  31 mei 2016 | Studie

  In hoeverre en op wat voor manier is internationalisering van invloed op de Nederlandse jongerencultuur? Op deze vraag probeert bureau voor jongerenonderzoek Youngworks in deze studie een antwoord te geven. De studie is gebaseerd op literatuuronderzoek, aangevuld met inzichten uit twee focusgroepen met jongeren tussen veertien en negentien jaar. 

  Verder lezen ›

 • Internationaliseren met ambitie

  31 mei 2016 | Advies

  Het onderwijs hoort alle jongeren voor te bereiden op een maatschappij die globaliseert. Deze ambitie vraagt om een stevige verankering van internationalisering in het onderwijs en een betere afstemming tussen de sectoren. Vooral in het vmbo en het mbo is een inhaalslag nodig.

  Verder lezen ›

 • Moeilijk meetbare onderwijsresultaten op het sociale en maatschappelijke domein

  10 mei 2016 | Studie

  Dit startdossier is op verzoek van de Onderwijsraad samengesteld tegen de achtergrond van de adviesvraag 'Hoe kan verdere vooruitgang worden geboekt in het  zichtbaar maken van moeilijk meetbare onderwijsresultaten?’ Het dossier geeft een overzicht van  wetenschappelijke kennis op verschillende domeinen die voor beantwoording van deze vraag van belang kunnen zijn. Er wordt aandacht geschonken aan een classificatie en verkenning van de opbrengsten  waarom het zou kunnen gaan, aan de vraag welke functies meting en evaluatie van onderwijsresultaten  vervullen, en ingegaan op de mogelijkheden die voor meting van een aantal typen onderwijsresultaten beschikbaar zijn. Het dossier geeft inzicht in kennis en kennislacunes, maar vormt geen uitputtend overzicht van de literatuur of bespreking daarvan.

  Verder lezen ›

 • De volle breedte van onderwijskwaliteit

  10 mei 2016 | Advies

  Er is toenemende aandacht voor de brede opdracht van scholen. Het breder opvatten geeft echter nog weinig richting aan het onderwijs. De raad gaat in dit advies in op de vraag hoe een brede opvatting van kwaliteit richting kan geven aan het onderwijs.

  Verder lezen ›